Serkan Tekin İle Hz. Mehdinin Özellikleri Üzerini Söyleşi

  FEYZ: Hz. Mehdinin Özelliklerinden Bahsedermisiniz?

Ehl-i Beyt'ten olacak

Ahirzamanda İslamın bütün dünyaya hakimiyetini tesis edecek kişi olan Hz. Mehdi (as); Allah (Celle Celalühü) seçtiği özel bir kuldur. Allah (Celle Celalühü) yardımı O'nun üzeri-nedir. Rabbül Alemin kendisine manevi, şahsi yetenekleri ve fiziki yönüyle müstesna özellikleri verecektir. Mesela fiziki olarak Hayber Fatihi Hz. Ali (kv) gibi güçlü olacak. Maneviyatı ve güzel ahlakı ise Peygamberimize benzediği hadislerle sabittir.

İbni Mesud'un rivayetinde, Resulullah şöyle buyurdu: "Ahlakı benim Ahlakım olan bir evladım çıkacak."

Resulullah şöyle buyurdu: "Mehdi İşi sıkı tutacak." Bütün bunların yanında şahsi yetenek yönüyle de zekâsı, konuşmasında ki fasihlik, en zor problemlerini çözmedeki başarısı vb. üstün yetenekleri karşılaştığı her insanı kendisine hayran bırakacaktır.

1-Hz. Mehdî, Ehl-i Beyt'ten olacaktır.
2-Resûlullah Efendimizin, Hz. Fatıma'-ya söylediği, "Beni Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki şu ümmetin Mehdî'si, senin iki oğlun olan Hasan ve Hüseyin'den olacaktır."
3-Hz. Mehdî'nin ismi, Peygamber Efendimizin (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) isminden (yani Muhammed) başka bir rivâyete göre de Ahmed olacaktır. Ancak bu iki ismi arasında bir zıtlık yoktur, zira her ikisi ile de isimlendirilmesi mümkündür.
4-Babasının ismi, Resûlullah Efen-dimizin babasının ismi olacaktır.
5-Hz. Mehdî, geniş alınlıdır, burnu kavislidir ve dişleri de aralıklıdır.
6-Yedi sene dünyaya mâlik olacaktır. (Meşhur pek çok rivâyete göre böyledir. Ancak buna muhalif başka nakiller de gelmiştir. Bunlara göre bu süre bazılarında 19 sene ve birkaç ay, 20 sene, bazılarında 40 sene, 24 sene, 30 sene şeklindedir. Kanaatimce bu rivâyetlerin hepsinin de sahih olması mümkündür. Şöyle ki, onun Dünya'da kalışı 40 sene olur. Herkesçe zuhuru ve kuvveti 7 sene olur. Bu zuhur ve kuvvet, başlangıç ve sonuç itibarıyla 20 sene olabilir.

  Zulüm Bitecek

7-Zulüm ve fıskla dolu olan dünya, o geldikten sonra adâletle dolup taşacaktır.
8-Muhtelif zelzelelerin olacağı bir dönemde gönderilecektir.

  Herkes Ondan Razı Olacak

9-Yerde ve gökte, herkes ondan razı olacaktır.
10-Malı, eşit bir şekilde insanlara dağıtacaktır.
11-Muhammed ümmetinin gönlü, zenginlikle dolacaktır.
12-Onun adâleti her yeri kaplayacak ve insanlar arasında Hz. Peygamberin sünnet-i seniyyesi ile muamele edecektir. Hatta birisinden, mala ihtiyacı olan kim varsa çağırmasını isteyecek o kişi emrini yerine getirdiğinde, sadece bir kişi gelecektir. (Kaynak Beklenen Mehdî'nin Alametleri Sayfa19-20)
13-Hz. Mehdî'nin doğum yeri Medine'dir.
14-Hicret edeceği yer Kudüs'tür.
15-Sakalı bol ve sık olacaktır.
16-Gözü sürmeli olacaktır.
17-Dişleri parlak olacaktır.
18-Yüzünde bir ben bulunacaktır.
19-Omzunda, Peygamber Efendi-mizdeki nübüvvet mührü bulunacaktır.
20-Peygamber Efendimizin bayra-ğıyla çıkacaktır. O bayrak, dikil-memiştir. Siyah ve dört köşelidir. Peygamberimizin vefatından sonra hiç açılmamış olup ancak Hz. Mehdî tarafından açılacaktır.

  Melekler Onu Destekleyecek

21-Allah, O'nu üç bin melekle destekleyecektir. O melekler, Hz. Mehdî'ye muhalefet edenin yüzüne ve arkasına vuracaktır.
22-Yaşı 30 ile 40 arasında olduğu hâlde gönderilecektir.
23-Esmer ve orta boylu olacaktır. (uylukları uzun olacaktır)
24-Haşimi'dir, Hilâfeti Hz. Îsâ'ya devredecektir.
25-Ondan önce bir fitne olacak, Hz. Ali'nin soyundan bir adam çıkacak ve etrafına geniş bir cemaat toplanacaktır. Bu insan Allah'ın dinine zerre kadar muhalefet etmeyecektir. Sonunda ölecek veya öldürülecektir. Bilâhare de Mehdî zuhur edecektir.
26-İnsanlar birlikte hacca gidecek ve hep beraber Hz. Mehdî'yi arayacaklar. Bu arada kabileler arasında, ayakları kanlar içinde bırakacak kadar büyük savaşlar olur, sonrada bir hayra iltica ederler. Hz. Mehdî'yi yüzünü Kâbe'ye dayamış ağlar bir halde bulacaklardır. İnsanlar o zaman "Gel sana bîat edelim" dediklerinde, O, "Size yazıklar olsun, ne kadar sözünüzden dönü-yor, ne çok kan döküyorsunuz" diyecek ve istemediği halde bîatları kabul edecektir.
27-Bir hadiste "Âhir zamanda ümmetimden bir halife çıkacak malı sayıp hesap etmeden bol bol insanlara verecektir" denilmiştir.

Onun Dönemi Bolluk ve Berekettir

28-Ümmetimden Mehdî çıkacaktır. Allahü Teâlâ hazretleri insanları zengin kılmak için onu gönderecektir. O zaman ümmetim nimetlene-cek hayvanlar bolluk içinde ve arzın nebatatı çok fazla olacak. Hz. Mehdî insanlara eşit şekilde bol bol mal dağıtacaktır.
29-Resûlullah Efendimiz "Yemin ederim ki Allahü Teâlâ benim neslimden dişleri aralıklı alnı açık yeryüzünü adâletle doldurarak malı ve eşyayı insanlara bol bol ikram eden bir evladımı gönderecektir." buyurmuştur.
30-Bir hadiste: "Onun ismi benim ismim olacak, ahlâkı benim ahlâkım olacak ve künyesi de Ebu Abdullah olacaktır" buyrulmaktadır. 

Ona Yetişirseniz Bîat Ediniz

31-Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): "Horasan tarafından bayraklar çıktığını gördüğünüzde, kar üzerinde sürünerek de olsa, o bayraklara katılınız, zira içlerinde Allah'ın hali-fesi Hz. Mehdî vardır." buyurmaktadır.
"Siz ona yetişirseniz bîat ediniz, çünkü o yerde ve gökte Mehdî'nizdir".
32-Şam ehlinden, Bedir savaşçıları adedince insan yanına gidecek ve Hz. Mehdî'yi Mekke'den çıkararak Safa'daki bir evde, kendisi istemediği hâlde ona bîat edeceklerdir. Daha sonra Hz. Mehdî onlara iki rekat namaz kıldıracak ve Makamın yanında minbere çıkacaktır.

Çok Merhametli Olacaktır

33-Rükûn ve Makam arasında kendisine bîat edilecektir. Hz. Mehdî o kadar merhametli olacaktır ki zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak ne de bir kimse-nin burnu kanayacaktır.
34-Resûlullah Efendimizin bayra-ğıyla çıkacaktır.
35-Mekke'deki hazineleri, malları ve silahları Allah yolunda taksim edecektir. Hz. Ömer kendi zamanındaki ganimet mallarını biriktirirken, Hz. Ali'ye "Bu malları taksim mi edeyim yoksa gömeyim mi? diye sormuş ve ondan "Bu hazineyi Mehdî geldiğinde o taksim edecektir" cevabını almıştır. Bu rivâyete karşı çıkan Ahmet ve Ebu Davud'un naklettikleri bir hadiste ise, Resûlullah Efendimiz: "Sizi terkettikleri gibi siz de Habeş'lileri terkediniz, zira Kâbe'nin hazinesini Habeş'li Züssevikateya çıkaracaktır", buyurmuştur. Bu iki rivâyet aslında birbirine zıt olmayıp arasında cem mümkündür. Belki Kâbe'nin iki hazinesi vardır. Birini de Mehdî çıkaracaktır.

(Kaynak: Beklenen Mehdî'nin Alametleri Sayfa 41-43)