11 Aralık 2023 Pazartesi

Röportajlar

Kur’ân ve Sünnet Bir Bütündür / Dr. Fatma Dursun

Kur’ân ve sünnet arasındaki ilişkinin ortaya konulması bağlamında yaptığınız kıymetli ve karşılaştırmalı araştırmada, Râzî ve Âlûsî’nin yazd...

Fıkhın Tasavvufî Boyutu / Abdurrahman Elik

Gazâlî kimdir, hangi yıllarda yaşamıştır? Gazâlî’nin hayatını incelediğimizde biyografik anlamda neler dikkatimizi çekiyor? Gazâlî, hicri 45...

İslâm’ın Tabiat Tasavvuru / Prof. Dr. Serdar Demiral

“Hz. Peygamber ve Tabiat” adlı kitabın yazarısınız. “Çevre krizleri özünde bir zihniyet krizidir” diyorsunuz. Konuyu biraz açar mısınız?Çevr...

Kur’ân’da “Su Gerçeği” / Doç. Dr. Abdullah Muratoğlu

Yaptığınız kıymetli çalışma ile ilgili olarak neden su ve niçin su kaynakları dersek neler söylemek istersiniz? Yaşanan hayatın içinde insan...

Hadisler Ekseninde Değerler,Ahlak ve İnsan İlişkileri/ Doç. Dr. Ayşe Esra Şahyar

Hadislerin evrensel dili, İslam’a tâbi olmak isteyenler için aynı zamanda bir sistem kavrama sorununa cevap arayışı gibi duruyor. Bu bağlamd...

İleri Görüşlülük, İlham ve Kalp Gözü / Abdullah Usame Korkut

İlham nedir? Bu kavramı nasıl anlamamız gerekiyor? Ayet ve hadislerde ilham kavramı hangi manada yer alıyor? İlham en genel anlamıyla “Allah...

Çocukların Dinî, Ahlakî Gelişimlerinde Anne ve Babanın Etkisi / Dr. Süleyman Abanoz

Çok farkında olmasak da çocukların gelişim dönemleri, anne babalara da birtakım gelişim görevleri veriyor. Bu gelişim görevlerini, gelişim a...

17. Yüzyıl Kayseri Sancağında Seyyidler / Ayşegül Güngör Babacan

Yaptığınız çalışmada Kayseri Sancağı özelinde 17. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Seyyid, Seyyide ve Şeriflerin mümtaz yerini inceliyorsunuz. H...

İltimas Karşısında Hz.Peygamberin (s.a.v.) Tavrı / Sevde Hilal Çelik

İltimas nedir? İltimas ile eş anlamlı olan kavramlar itibarıyla iltimas çeşitlerine değinebilir miyiz?İltimas Arapça kökenli bir kavram olup...

Mâverdî’ye Göre Nübüvvetin İspatı / Dr. Eyüp Gür

“Mâverdî’ye Göre Nübüvvetin İspatı” konulu kıymetli doktora çalışmanızda İnkârcı Akımlara Karşı Nübüvvetin İspatını ele aldığınız başlıklar ...