İyilik Yapmanın Faziletleri-2

Enes b. Malik (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Sıkıntıda olan bir kimsenin sıkıntısını gideren kişiye Allah yetmiş üç sevap yazar. Bu sevap ve hasenattan bir tanesi, o kişinin dünya ve ahiret işlerini düzenler (mamur eder) geri kalan yetmiş iki sevap ise, o kimsenin cennetteki yüksek derece, mertebelere yükselmesine vesile olur." (el Heysemi, Keşfu'l-Estar)

Ebu Zerr el-Gıffari (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Güneşin üzerinde doğduğu her Müslüman üzerine sadaka (vermek) vaciptir." Dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü! Malımız yoksa ne yapalım?" Buyurdu ki: "Hayır yapmak için birçok yollar (yöntem) vardır. (Mesela) Sübhanellahi vel hamdülillahi, Kelime-i Tevhid gibi tesbihler, iyiliğe teşvik, kötülükten alıkoyman, yolda zarar verici maddeleri kaldırman, dilsiz, sağır, (kör) kimselere yardım etmek (ellerinden tutmak); zayıf kimselerin yükünü omuzlayıp taşıman birer sadaka (hükmünde)dir."

33. Hadis: Tirmizi yukarıda geçen hadisi Ebu Zerr el-Gıffari'den yine şöyle rivayet etmiştir: "Din kardeşinin yüzüne tebessüm etmen sadaka (hükmünde)dir. Yabancı bir kimseye rehberlik etmen sadakadır. Gözleri görmeyen veya az gören kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldaki taş, diken, kemik gibi zararlı maddeleri temizlemek senin için sadakadır. Su kovandan (din) kardeşinin kovasına su doldurman senin için bir sadakadır."

34. Hadis: Enes b. Malik (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)' den rivayet etmiştir: "Şüphesiz Allah, bir kimsenin darda olan bir (din) kardeşinin sıkıntısını (ihtiyacını) gidereni sever." (Bezzar, Ebü Ya'la ve Taberani rivayet etmişlerdir.)

35. Hadis: İbn Abbas (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Her hayırlı iş sadakadır. Hayra, iyiliğe delalet etmek, iyiliğe teşvik, sanki onu yapmış gibi sevaba sebeptir, sevap işlemiş gibidir. Darda olana yardım eden kişiyi de Allah sever." (Tabern, el-Mustecd)

36. Hadis: Cabir (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Yetmiş bin kişi vasıtasıyla bile bir sadaka yapılmış olsa, Yüce Allah emeği geçen herkese; başta en sonuncu kişinin sevabı ile ilk kişiye verdiği sevap kadar sevap (herkese eşit sevap) bahşeder."

37. Hadis: Yine Cabir b. Abdullah (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)' den rivayet etmiştir: "Allah'ın affı mağfiretine sebep olan hususlardan bir tanesi de; Müslüman kardeşini sevindirmendir. Aç iken onu doyurman, üzüldüğünde de üzüntüsünü gidermendir. (Bu davranışın onu sevindirmiş olur)." (el-Haris b. Eb Üsame, el-Müsned)

38. Hadis: Ebü Hüreyre (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)' den rivayet etmiştir: "Mü'min kardeşinin sıkıntısını gideren kimsenin Allah da kıyamet günündeki bir sıkıntısını gidermiş olur. Kim bir Müslüman'ın ayıbını gizlerse, Allah da onun dünyadaki ve ahiretteki ayıbını örter. Kişi din kardeşinin yardımına koştukça Allah da ona yardım eder."

39. Hadis: Abdullah b. Ömer (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)' den rivayet etmiştir: "Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulüm ve kötülük yapmaz, onu tehlikeye atmaz. Her kim kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir dileğini yerine getirir. Kim bir Müslüman'ın sıkıntısını giderirse Allah da buna karşılık ondan kıyamet gününün sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslüman'ın ayıbını örterse Allah hem dünyada, hem de kıyamette (onun) ayıbını örter."

40. Hadis: Enes b. Malik (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Kim bir ihtiyaç sahibinin yardımına koşarsa, Allah ona 73 (çeşit) mağfiret ihsan eder. Bunlardan bir tanesi, bütün işlerinin salahına vesile olur. 72'si ise kıyamette yükseleceği mertebelere vesile olur."

41. Hadis: İbn Ömer (ra) ve Ebu Hüreyre (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmişlerdir: "Din kardeşine hayırlı bir işte destek olan kimse için Allah yetmiş beş bin melek görevlendirir. Bu melekler o kardeşine destek olduğu müddetçe ona istiğfarda bulunurlar. En sonda Allah o kimseye mükâfat olarak hac ve umre sevabı verir."

42. Hadis: Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: Bir zat Hz. Peygamber'e gelerek: "Ey Allah'ın Resulü! En hayırlı amel hangisidir?" sordu. Hz. Peygamber: "Müslüman kardeşini sevindirmendir. Yani, (borcu varsa) borcunu ödemendir. (Aç ise) karnını doyurmandır." Buyurdu.

43. Hadis: Said el-Hudri (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Şüphesiz ümmetimin abdalları işledikleri hayırlı amellerden dolayı cennete girmezler. Onların cennete girmeleri; ancak Allah'ın rahmeti, onların cömertliği (sahavetleri), kalplerinin (her türlü fesad, nifaktan) arınmış olması ve bütün Müslümanlara olan şefkat ve merhametleri sayesinde (cennete) gireceklerdir."

44. Hadis: Samure b. Cündüb (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Şüphesiz en faziletli ve değerli sadaka dil ile yapılan sadakadır.
Denildi ki: "Ey Allah'ın Resulü! Lisan ile yapılan sadaka nedir? (Nasıl olur?)" Buyurdu ki: "Dilinle tutsak köle birini hürriyetine kavuşturmandır. Kan dökülmesini (kan gütmeyi) önlersin. Hayırlı şeyleri (onunla ifade ederek) yaptırırsın. Kardeşine nasihatte bulunarak hayır işlerde ona rehberlik eder, hatasını gördüğünde veya kötü yolda bulunduğunda onu kurtarman dilin sadakasıdır."

45. Hadis: Ebu Hüreyre (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Bir kimse din kardeşini hastalığında veya normal zamanda ziyaret ettiğinde Allah o kişiye:
"Güzel hayırlı amel işledin, yürüyüşün de hayırlı bir ameli sana kazandırdı. Ayrıca cennette de bir makama eriştin" buyurur.

46. Hadis: Ebu Hüreyre (ra), Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Mü'min mü'minin aynasıdır, mü'min mü'minin kardeşidir. Ona nerede rastlarsa yalnızlığını giderir, gıyabında onu korur ve destekler."

47. Hadis: Ebu Hüreyre (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Aslan kükrediği zaman neyi ifade etmek istediğini biliyor musunuz?" Dediler ki: "Allah ve Resulü ancak bilir." Buyurdu ki:
"Şunu anlatmak istiyor: Allah'ım! Beni iyiliği seven, hayra talip olan kimselere musallat etme (beni onlarla karşılaştırma.)"

48. Hadis: Abdullah b. Ebu Bekr b. Hazm (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Bir hasta ziyaretine giden kimse Allah'ın rahmetine gark olmuş olur. Orada oturunca Allah'ın rahmeti her tarafını kuşatır. Onun bu durumu, evine avdet edinceye kadar devam eder."

49. Hadis: Enes (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Bir kimse dili ile hakkı söylerse ecri ona yazılır. Bundan dolayı kendisine kıyamete kadar hayır-hasenat yazılır. Kıyamet günü olunca, karşılığı tam olarak kendisine verilir."

50. Hadis: Enes b. Malik (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah (Celle Celalühü) rahmetini ancak merhamet sahiplerine indirir." Dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü! Biz hepimiz merhamet sahibiyiz. Buyurdu ki: Kişinin yalnız kendine veya özellikle bir kısım insanlara merhamet etmesi, merhametli anlamına gelmez. Merhametli kimse; bütün Müslüman-lara (canlılara şamil olması) merhamet eden kimse merhamet sahibi olabilir."

51. Hadis: Cerir b. Abdullah (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz, affetmeyen kimse de af olunmaz."

52. Hadis: Ebu Musa el-Eş'ari (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)' den rivayet etmiştir: "Birbirinizi sevmedikçe (tam olarak) iman etmiş olamazsınız, birbirinizi sevmek için ne yapacağınızı haber vereyim mi?" Dediler ki: "Evet, ey Allah'ın Resulü!" Buyurdu ki: "Aranızda selamı yayınız (selamlaşınız ki o zaman birbirinizi sevmiş olursunuz). Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki; birbirinize merhamet etmedikçe cennete giremezsiniz. Dediler ki: "Bizler merhamet sahibiyiz ey Allah'ın Resulü!" Buyurdu ki: "Sadece birinizin kendine merhamet etmesiyle olmaz, hepinizin herkese merhamet etmesi gerektiği (insanlardan) istenmektedir."

53. Hadis: Ebu Hureyre (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)' den rivayet etmiştir: "Yaptığı alışverişte pişman olan bir Müslüman'ın pişmanlığını kabul eden kimsenin, Allah kıyamet gününde hatalarını bağışlar."

54. Hadis: İbn Abbas (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Allah şöyle buyurmuştur: "Ben o Allah'ım ki, hayrı ve şerri takdir ettim, yarattım. Hayr anahtarını eline verdiğim (vasıta kıldığım) kimseye müjdeler olsun. Şerrin anahtarını eline verdiğim (vasıta kıldığım) kimseye ise yazıklar olsun."

55. Hadis: Enes b. Malik (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)' den rivayet etmiştir: "Din kardeşi yanında çekiştirildiği halde onu desteklemezse Allah o kimseyi alçaltır. Kim de onu (gıyabında) destekler ona yardım ederse, Allah ona hem dünyada hem de ahirette yardım eder ve destekler."

56. Hadis: Ebu Bekir es-Sıddık (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)' den rivayet etmiştir: "Allah şöyle buyurmuştur: "(Ey kullarım!) Size merhamet etmemi istiyorsanız, o zaman yarattıklarıma siz de merhamet ediniz."

57. Hadis: Ebu Bürde (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den şöyle rivayet etmiştir: "Müminlerin durumu (misali) birbirine kenetlenen bir binanın tuğlaları (taşları) gibidir. Birbirlerini daima desteklerler."

58. Hadis: Numan b. Beşir (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Müminlerin, birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamet, şefkat ve lütfetmekteki misali (durumları), vücut misali (gibi)dir. O vücuttan bir uzuv (organ) hastalanınca, vücudun diğer azalan (bütün organları), birbirlerini hasta azanın acısına, uykusuzluk ve ateşle katılmaya çağırırlar."

59. Hadis: Abdullah b. Ebu Bekir b. Hazm (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Bir Müslüman, bir din kardeşini bir musibetten dolayı teselli ederse (taziyesine giderse), kıyamet gününde Allah ona asalet (şeref) elbisesini giydirir."

60. Hadis: Ebu'd-Derda (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Size oruçtan, namazdan ve sadakadan daha faziletli ve derece bakımından daha yüksek bir ameli haber vereyim mi?" Dediler ki: "Evet, ey Allah'ın Resulü!" Buyurdu ki: "(Dargın) iki kişiyi barıştırmak, aralarını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmak ise dini (tıraş) etmek gibidir ortadan kaldırmaktır."
(Yukarıda bahsedilen oruç, namaz ve sadaka nafile olanlardır.)