Tebliğde Başarının Sırrı

Rabbimiz bir ayeti kerimesinde “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” buyuruyor. (Âl-i İmrân, 3/104) İslâm’ın iyi olarak kabul ettiği şeyleri emir ve İslâm’ın iyi saymadığı şeyleri nehiy vazifesi, Müslümanlar üzerine bir farz olup, farziyeti Kitap ve Sünnet ile belirlenmiştir. Yukarıdaki ayetin haber verdiği üzere, bu vazifeyi yerine getirecek âlimlerde bir grup teşekkülü Müslümanlar üzerine farz-ı kifâyedir. Bu görev yerine getirilmediği takdirde, bütün ümmet mes’uliyet altına girer. Şu da var ki, bu konuyla ilgili yegâne nas bu ayetten ibaret olmadığı ve bunun yanında daha pek çok ayet ve sahih hadisi şerifin de olduğundan hareketle bu konu iyice değerlendirilince, iyiliği emir ve kötülükten nehiy görevinin bütün inananlar için umûmî bir görev olduğu görülür.
Nitekim “Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz?” (Bakara, 2/44); “Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır.” (Saf, 61/3) gibi âyetler, toplumun her ferdinin iyiliği emir, kötülükten nehiy ile görevli olduğuna açık delil teşkil eder. Şu da var ki, her kişi gücünün yettiği ölçüde sorumludur ve bu sorumluluk fertlerin bilgileri, görevleri ve toplum içindeki mevkilerine göre de farklılıklar arz eder. Dolayısıyla şer’î mükellefiyeti olan yani yaşında veya aklında bir sorunu olmayan veya hastalık gibi daha farklı mazeretleri bulunmayan kadın ve erkek her Müslüman ferdin, gücü yettiği oranda iyiliği emir ve kötülükten nehiy görevi yapması ve İslâmî tebliğe katkıda bulunması farz-ı ayndır. Nitekim “İnanan erkekler ve kadınlar, birbirlerinin velisidirler. İyiliği emreder, kötülükten men ederler.” (Tevbe, 9/71) gibi daha sayısız birçok ayette bu gerçeği ifade eder.
Özellikle tebliği kendine misyon edinmiş kardeşlerimizin, Şenel İlhan Beyefendi tarafından tavsiye edilen şu beş noktada çok hassas olmaları önemlidir.
1- Karşılıksız Saygı:
Tebliğ...

Yazının tamamını dergimizden okuyabilirsiniz.