İyilik Yapmanın Faziletleri-1

1.Hadis: Enes b. Malik (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir:
"Bütün insanlar, Allah'ın geçimlerini üstlendiği kulları, ıyalidir. Bu kulları arasından ise en çok sevdiği kimseler; aile fertlerine, hanımlarına en çok faydalı olanlarıdır." (Taberani, Mu'cem'inde nakletmiştir.)
2. Hadis: Abdullah b. Abbas (ra), Cabir (ra)'tan Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "İnsanların en hayırlı, en değerli olanları, insanlara en faydalı olanlarıdır." (eş-Şihb, Müsned)
3. Hadis: Kesir b. Abdullah b. Amr b. Avf el-Medeni, Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Allah'ın yarattığı bir kısım insanlar vardır. Bunlar sırf diğer muhtaç olan insanların ihtiyaçlarını gidermek için görevlendirmiştir. Allah bu insanları cehennemde cezalandırmayacağına dair söz vermiştir. Kıyamet günü vuku bulunca, herkes sorgu-lanırken bunlar nurdan minberler üzerinde yüce Allah'la konuşurlar."
4. Hadis: İbn Hibban "Sahih"inin dışında şöyle rivayet etmiştir:
"Allah'ın yarattığı kullarından öyle yüzlere sahip kimseler vardır ki, bunları Allah insanların ihtiyaçları için yaratmıştır. Onlar ahiret hayatını can-ı gönülden arzu ederler. Cömertliği ahiret yurdu için ticari bir servet olarak hazırlarlar. (Bilindiği gibi) Allah da güzel ahlaki davranışları sever."
5.Hadis: İbn Ömer (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir:
"Allah'ın bir kısım öyle kulları vardır ki; insanlar ihtiyaçları için onlara yaklaşıp onlara sığınırlar. İşte onlar yarın kıyamet gününde Allah'ın azabından (mutlaka) emin olacaklardır." (Ebu Nuaym ve Kud Müsned'i)
6.Hadis: İbn Abbas (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir:
"Kim herhangi bir din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, bunun için çaba gösterirse, o ihtiyaç sonuçta görülsün veya görülmesin, Allah o kimsenin (gösterdiği çabalardan dolayı) geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlar. Cehennemden azad olduğuna ve münafıklıktan kurtulduğuna dair iki berat yazar."
7. Hadis: Nafi' b. Ömer (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir:
"Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, (kıyamet gününde) amellerin tartılacağı yerde ben onun yanında olurum (ona şefaatçi olacağım) hayırlı amelleri ağır gelirse ne ala, şayet hafif gelirse ona şefaat edeceğim." (Hilye'de zikredilmiştir.)
8. Hadis: Ali b. Ebu Talib (ra), Hz.Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)' den rivayet etmiştir: "Her kim din kardeşine yardım etmeyi bırakır da kendi işini ön plana çıkarırsa sonuçta da başarmış veya başarmamış olsa bile, din kardeşine yardım etmediğinden dolayı sorumlu duruma düşer."
9. Hadis: Ali b. Ebu Talib (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir:
"Her kim din kardeşinin yardımına koşar, onun menfaatini, iyiliğini gözetirse, ona Allah yolunda cihad edenlerin sevabı verilir."
10. Hadis: Enes b. Malik (r.a.), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir:
"Her kim din kardeşinin bir ihtiyacını gidermeğe çalışırsa, Allah da o kimsenin atacağı (yürüyeceği) her adım için yetmiş sevap yazıp, işlediği günahlardan yetmişini affeder (siler).
Şayet o ihtiyacı gidermeyi başarmışsa sanki yeniden doğmuş gibi geçmiş günahları affedilir ve sorgusuz hesapsız cennete girmeye hak kazanır." (Suyuti, Cami'ul-Kebir)
11.Hadis: İbn Ömer (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir:
"Her kim din kardeşine iyilik yapmak veya sıkıntısını gidermek için bir yetkiliyi aracı yaparsa, Allah ona (kıyamet gününde) ayakların kayacağı zamanda yardım eder." (Ebu Tahir el Makdisi, eş-Şihab)
12. Hadis: Enes b. Malik (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)' den rivayet etmiştir: "Her kim bir din kardeşinin ihtiyacını giderirse, ömrü boyunca Allah'a ibadet etmiştir gibi sevap kazanır." (Buhari, Trihu'l-Kebir)
13. Hadis: İbn Ömer (ra) ve Ebu Hüreyre (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmişlerdir: "Herhangi bir kimse din kardeşinin bir ihtiyacını veya sıkıntısını gidermek için koşup didinirse Allah o kimseye yetmiş beş bin melek göndererek onu koruma altına alır. Şayet bu işi sabahleyin yapmışsa, melekler ona akşama kadar dua ederler (her türlü fitneden korurlar) gece (din kardeşi için) koşturmuşsa, sabaha kadar ona istiğfarda bulunurlar. Bu uğurda (yolda) ayağını her kaldırışında kendisine bir sevap, her ayağını indirişinde de onun bir günahı affedilir." (Et Taberni, el-Evsat)
14. Hadis: Ebu Said el-Hudri (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir:
"Her kim bir din kardeşinin; kusurunu görür de onu gizlerse (setrederse), Allah o kimseye mutlaka cenneti nasip edecektir." (Taberni el-Evst, Mecmau's-Sağir)
15. Hadis: Ukba b. Amir el-Cüheni (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Kim bir Müslüman'ın ayıbını (kusurunu) görür de bunu gizlerse (açığa çıkarmazsa) sanki diri olarak gömülmüş bir kız çocuğunu kurtarmış (yeniden hayata kavuşturmuş) gibi ecir (sevap) almış olur." (Ebu Davud, es-Sünen)
16. Hadis: Ebu Hureyre (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)' den rivayet etmiştir: "Her kim, bir mü'minin üzüntü ve sıkıntısını giderirse Allah da onun üzüntü ve sıkıntısını giderir. Kim bir mü'minin ayıbını, kusurunu gizlerse, Allah da onun kusurunu, ayıbını gizler (örter, açığa çıkarmaz). Kişi din kardeşine yardım ettiği müddetçe, Allah da o kişiye yardım eder. Her zaman o kulun yanında olur." (Ebu Davud, es-Sünen)
17. Hadis: Ebu Hureyre (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir:
"Her kim, bir mü'minin dünyadaki sıkıntısını üzüntüsünü giderirse, Allah da ahiretteki üzüntüsünü giderir. Kim zorda kalan bir kimseye kolaylık sağlarsa, Allah da onun dünya ve ahiretteki üzüntüsünü giderir, ona kolaylık ihsan eder. Kim bir mü'minin ayıbını gizlerse, Allah da onun dünya ve ahirette ayıbını örter. Kişi din kardeşinin yardımına koştukça yardım ettiği müddetçe, Allah da o kulunun yanında olur, ona yardım etmeye devam eder. Kim ilim tahsili için yola koyulursa, Allah da o kimseye cennete giden yolu bahşeder. 'Bir topluluk Allah'ın bir mescidinde bir araya gelip onun kitabını okuyarak, onu anlamaya çalıştıkları takdirde, Allah mutlaka onları sükûnetle, huzurla, rahmetle kuşatır, melekler etraflarını sarar ve onları, sevdiği kimseler yanında anar. Kimi de yapacağı işler, onu iyilik ve hayırdan alıkoyarsa (engellerse), ona en yakın olan kimseler bile (ona) bir faydaları, menfaatleri dokunmaz." (Müslim, Kıtbü'z Zikr, Ebu Davud, es-Sünen)
18. Hadis: Enes (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir:
"Şüphesiz ki Allah, din kardeşine yardımda bulunan ve ona destek olan kişiye yardım eder. Bu kişi kardeşine destek verdikçe Allah da onun destekçisi ve yardımcısıdır,"
19. Hadis: Ebu Hureyre (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir:
"Her kim, bir mü'minin üzüntüsünü giderirse, Allah da o kimseye iki nur, meşale ihsan eder. Bu nur, bu şelale (ışık) ile ancak Allah'ın sayılarını bildiği nice âlemler aydınlanır." (Taberni, Kitabü'z-Zikr)
20. Hadis: İbni Abbas (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir:
"Her kim, din kardeşinin ihtiyacını karşılamak üzere çaba gösterirse, Allah da o kimse ile cehennem ateşi arasında yedi hendek engel yaratır. Öyle ki her bir hendek arasındaki mesafe, yerle gök arasındaki mesafe kadar genişliktedir."
21. Hadis: Abdullah b. Amr (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir:
"Her kim, bir din kardeşini doyasıya yedirip içirirse, Allah da o kimseyi cehennem ateşinden yedi hendek mesafesi uzaklığında (onu) uzaklaştırır. Ki her bir hendek arasındaki uzaklık beş yüz senelik mesafedir."
22. Hadis: Mesleme b. Muhalled (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Kim, bir Müslüman'ın ayıbını gizlerse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını gizler. Her kim, bir üzüntülü kişinin üzüntüsünü giderirse, Allah da onun din kardeşinin ihtiyacını gidermeye çalışırsa, Allah da onun kıyametteki bir üzüntüsünü giderir. "
23. Hadis: İbn Ömer (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir:
"Allah'ın öyle kulları vardır ki, onları her türlü nimetlerle donatmıştır. İşte bu kullar Allah, (sevgili kulları olan) "abid" kimselere (bu zenginleri) tahsis edip görevlendirmiştir. Bu zenginler, Allah'ın abid kullarına harcadıkça Allah da nimetlerini onlara ihsan etmeye devam eder. Şayet harcamayıp o nimetlerin hakkını vermezlerse, Allah bu nimetleri alır, başkalarına devreder."
24. Hadis: İbn Abbas (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir:
"Allah'ın nimet verdiği kimseler muhtaç olanlara infakta bulunmadıkları takdirde (Allah) bu nimeti ellerinden geri alır." (Taberni, el-Evsat)
25. Hadis: Enes b. Malik (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir:
"Her kim, bir mü'mini misafir eder veya bir ihtiyacını gidermek için yardımına koşarsa, Allah o kimseyi cennette ağırlayacağına söz vermiştir."
26. Hadis: Ebu Hüreyre (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir:
"Şüphesiz Allah kıyamet gününde şöyle buyurur: "Ey Âdemoğlu! Hastalandım, ama ziyaretime gelmedin." O kişi diyecek ki: "Ey Rabbim! Sen Âlemlerin Rabbisin. Ben seni nasıl ziyaret ederim?" Allah (Celle Celalühü): "Kulum olan filan kişi hastalanınca onu ziyarete gitseydin, beni onun yanında görürdün. Ey Âdemoğlu (insan)! Senden yiyecek istedim, ama vermedin." O kişi diyecek ki: "Ey Rabbim! Sen Âlemlerin Rabbisin. Ben sana nasıl (yemek) yedireyim. Allah (Celle Celalühü) ona: "Filanca kulum açtı, senden yemek istedi. Sen ise ona yemek vermedin. Bilmez misin ki, ona yemek yedirseydin, o zaman o yemek yedirme, mükâfat ve karşılığını bulacaktın. Ey Âdemoğlu! Su istedim senden, ama içirmedin" O kişi: "Ey Rabbim! Sen Âlemlerin Rabbisin! Ben sana nasıl su içireyim ki?" Allah (Celle Celalühü): "Filanca kulum susuzdu, senden su istedi, ama vermedin. Hâlbuki ona su içirseydin, içirdiğin suyun karşılığını, mükâfatını yanımda bulurdun." (Müslim, Sahih)
27. Hadis: Ebu Musa el-Eş'ari (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)' den rivayet etmiştir:
"Her Müslüman'ın sadaka vermesi vaciptir. Sahabeler: "Ey Allah'ın Resulü! Şayet sadaka vermek için malımız yoksa (ne yapabiliriz)!" Buyurdu ki: "O zaman (malı olmayan kişi) çalışıp kazansın. Böylece kendine faydası dokunmuş olur. Ayrıca bir kısmı ile de sadaka versin." Dediler ki: "Buna gücü yetmezse ne yapacak?" Buyurdu ki: "Sıkıntıda olan bir kimsenin elinden tutsun." Tekrar sordular. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): "İyilikle emretsin (insanları hayırlara teşvik etsin)." Yine sordular: "Buna da gücü yetmezse ne yapacak?" Buyurdu ki: "İnsanlara (bütün canlılara) zarar veren şeyleri engellesin. Bu da onun için bir sadakadır."
28. Hadis: Amr b. Mürrete (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir: "Müslümanların işlerini yapmak üzere Allah kime yetki verir de üzerine düşeni yapmazsa, kıyamet günü Allah o kimsenin durumu ile ilgilenmez, sıkıntısını gidermez ve onu perişan bir halde yüzüstü bırakır." (Ebu Davud, es-Sünen)
29. Hadis: Ebu Hureyre (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir:
"Sıkıntısı olan bir kimse bana geldiğinde (bana ulaşması için) ona yardımcı olun ki, bu davranışınızdan dolayı mükâfatlandırılmış olursunuz. Böylece Allah (Celle Celalühü) onun Resulü olan benim vasıtamla dilediğine hükmetmiş olur (rahmetini, ihsanını bolca vermiş olur.)" (Buhari es-Sahih)
30. Hadis: Ebu Ümame (ra), Hz. Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'den rivayet etmiştir:
"Kim bir din kardeşinin bir işinin görülmesi için aracı olur da, sonra da bunun karşılığında hediye alırsa, o takdirde faiz kapılarından büyük bir kapısını aralamış (çalmış) olur." (Ebu Davud es-Sünen)