Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı

571-632 HZ. MUHAMMED ( SAV)' İN HAYATI

Hz. Muhammed (s.a.s.) Mekke'de doğdu. 40 yaşında Peygamber oldu. 23 yıllık Peygamberlik hayatının 13 yılı Mekke'de, 10 yılı da Medine'de geçti. Medine'de 63 yaşında vefât etti.

571-610 Peygamberliğinden Önceki Hayâtı

571: Fil Olayı.

Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe, altmış bin asker ve on yahut dokuz fille yola çıktı. Mekkeye yaklaşınca ordu çadırlarını kurdu ve çevredeki Mekke'lilere âit develeri yağmaladılar. Abdülmuttalib develerini geri almak üzere görüşmek için Ebrehe'nin yanına vardı. Abdülmuttalib'e iyi davranan ve önce onu takdirle karşılayan Ebrehe, Abdülmuttalib develerini isteyince şöyle dedi: "Seni ilk gördüğümde gözüme büyük bir şahsiyet olarak görünmüştün. Ama sen Kâbe'nin korunmasını isteyeceğin yerde develerinin peşine düşünce gözümden düştün." Abdülmuttalib, "Ben develerin sahibiyim. Kâbe'nin de sahibi var, O onu korur" dedi. Ebrehe ordusu Mekke'ye girerken deniz tarafından, dahâ önce o bölgede hiç görülmemiş, kırlangıca benzer kuş sürüleri bir anda ortaya çıkarak Ebrehe ordusuna saldırdılar. Gaga ve pençelerinde taşıdıkları taşları ve çamurdan balçıkları askerlerin üzerine bıraktıklarında onlar, kurumuş, paramparça olmuş ağaç yaprakları gibi dağıldılar. Rehberleri Nufeyl kaçtı, askerler kuş saldırısında telef olup feci şekilde öldüler; yolda kalanlar, geriye dönenler de helâk oldular. Mekke'liler bu mucizeyi dağlardan seyrederken Allah'ın irâdesi karşısında hayret ve dehşet içindeydiler. Ebrehe, bu saldırıda etleri parçalanmış, çürümüş halde San'aya dönerken, Hasm kabilesinin yaşadığı bölgede göğsü ikiye yarılarak acıklı şekilde öldü.

Çocukluk devresi (8 yaşına kadar olan süre)

20 Nisan 571: İnsanlığın en büyük önderi Hz Muhammed'in doğumu.

Hz. Peygamber'in doğumundan iki ay kadar önce babası Abdullah, ticarî bir seferden dönüşünde Yesrib (Medine)'de vefat etmişti. Annesi Amine, Kureyş Kabilesinin kollarından Benû Zühre'nin reisi Vehb b. Abdümenaf'ın kız idi. Peygamberimiz doğduğunda bazı hadiseler vuku a geldi,bunlardan bazılarını söyle sıralayabiliriz:Peygamberimiz ,Anadan Sünnetli ve göbeği kesik olarak doğdu. Peygamberimiz doğarken, çocukların yere düştükleri gibi düşmeyip ellerini ,yere dayamış başını semaya kaldırmış olarak doğdu.Peygamberimiz doğduğu zaman ,bir yıldız doğmuş ve bilginler, bu yıldızın doğduğu gece,Ahmed doğmuştur Dediler.Bir çok Yahudi Alimi Tevrat tan inceleme ile peygamberimizin bu gecede doğduğunu yakınlarına bildirmişlerdir.

Peygamberimiz doğduğu gece Kisranin sarayından on dört şerefe yıkıldı İranlıların,bin yıldan beri hiç sönmeden yanan Atesgedeleri sönüverdi.Save Gölünün suyu çekildi.Sema ve Vadisini su bastı.Iran Sahi, Arapların, ülkesini istila edeceğini rüyasında gördü,ve telaşa düştü.

575: Dört sene sütannesi Halime'nin yanında kaldıktan sonra ailesine dönüşü.

576: Annesi Âmine ve hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine'ye gidip babasının mezarını ziyaret etmesi ve dönüşte Ebvâ'da annesinin vefâtı.

578: Dedesi Abdulmuttalib'in vefatı ve amcası Ebu Talib'in himâyesine girmesi.

Gençlik çağı (8-25 yaşına kadar olan devre),

583: Hz. Peygamber'in Râhib Bahîrâ ile karşılaşması meselesidir. Hz. Peygamber on iki yaşlarında iken amcası Ebû Tâlib ile birlikte Şam'a doğru yol alan ticarî bir kervana katılmış ve kafile Şam yakınlarında Busrâ adlı bir mevkide mola verdiği zaman buradaki manastırda bulunan Bahirâ adlı râhib, İslâm kaynaklarına göre Hz. Peygamber'deki özelliklere bakarak O'nun ileride çıkması beklenilen son peygamber olabileceği kanâatine varmıştı.

588: Diğer amcası Zübeyr ile Yemen seyahati.

591: Hılfûl Fudul Cemiyeti'ne girmesi.

595: Hz. Hatice'nin kervanını Şam'a götürmesi, Meysere'nin Hz. Muhammed'e hayranlığı.

Evlilik dönemi (25-40 yaşı arasındaki devre)

596: Hz Hatice ile evlenmesi.

598: Oğlu Kasım'ın doğması.

600: Kızı Zeyneb'in doğması

604: Kızı Rukiye'n in doğması

606: Kâbe hakemliğini yapması. Hz. Peygamber'in otuz beş yaşında iken meydana gelen Kâbe tâmiri olayı ve bu olay sırasında el-Haceru'l-Esved'in* yerine konması meselesinde Mekke sülâleleri arasında çıkan ve kanlı bir çatışmaya dönüşme temâyülü gösteren anlaşmazlığı herkesi memnun edecek bir tarzda ve âdil bir şekilde çözmesi, O'na duyulan güveni daha da artırmıştı.

608: Kızı Ümmügülsüm doğdu.

610-622 Mekke devri

610: Peygamber Oluşu.

Hira mağarasında ilk vahyin gelmesi. 40 yaşında Peygamber oldu. En yakınlarını İslâm'a davet etmesi.

-Kızı Fatma'nın doğumu.

613 : -Darul Erkamın Evi:

Üç yıl gizli davetten sonra Safa tepesine çıkıp açıktan davete başlaması.

615: Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz. Osman liderliğindeki 14 müslümanın Habeşistan'a hicreti.

616: Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in müslüman olmaları.

617: II. Habeşistan hicreti

Hz. Ali'nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki 90 müslümanın ikinci Habeşistan hicreti. Müşriklerin muhacirleri Habeşistan Kralı Necâşî'den istemeleri ve Necâşî'nin bu isteği geri çevirmesi.

- Kureyş kabilesinin Haşimoğulları'na boykot ilanı.

619: Boykotun kaldırılması.

-Hüzün Yılı

Eşi Hz. Hatice'nin ve ardından amcası Ebu Talib'in vefatı.

620 : -Taif'e Tebliğ

Peygamberimizin İslâm'a davet için Taif'e gitmesi. Ağır hakaretlere uğrayarak Mekke'ye dönmesi.

-İsrâ ve Mi'rac Olayı.

-Akabe Biatı.

-Medine'li 12 kişinin müslüman olması. Medine'lilere İslâm'ı ve Kur'an'ı öğretmek için Mus'ab bin Umeyr'in gönderilmesi.

621 : -II. Akabe Biatı.

622-632 Medine devri Medine'ye Hicret

-Peygamberimizin, Mus'ab bin Umeyr'in gayretiyle kendisiyle görüşmeye gelen 75 kişilik Medine'li (Evs ve Hazreç kabileli) müslüman grubuyla buluşması. Hz. Muhammed'in Medine'ye davet edilmesi. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti. 23 yıllık Peygamberlik hayâtının 13 yılı Mekke'de, 10 yılı da Medine'de geçiriyor
-Rasûlullah'ın Kuba Mescidi'ni yaptırması. İlk Cuma namazının kılınması.
-Hz. Aişe ile evlenmesi.

623 : Mescid-i Nebevî'nin İnşası

Medine'de Mescid-i Nebevî'nin ve Hz. Muhammed'in evinin yapılması.
-Ezanın ilk kez okunması.
-İlk nüfus sayımı.
-Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan, Mekke'deki Kâbe'ye çevrilmesi.
-Müslümanlarla Yahudiler arasında vatandaşlık antlaşması.
-Medine İslam Devleti'nin kurulması. Yönetimin başına Hz. Muhammed'in geçmesi.
-Medine İslam Devleti'nde İlk anayasanın hazırlanması.

624 : Bedir Savaşı

-İslam'da ilk zafer: Bedir Zaferi! Ve Mekkeli müşriklerin elebaşısı Ebu Cehil'in ölmesi.
-Ramazan orucunun ve zekâtın farz kılınması.
-İlk bayram namazı.
-Peygamberimizin kızı ve Hz Osman'ın eşi Rukiye'nin vefatı.

Hz. Fatıma ve Hz. Alinin Evlenmesi

-Peygamberimizin kızı Fatma ile Ebu Talib'in oğlu Hz. Ali'nin evlenmesi.

625 : Uhud Savaşı

Hz. Hamza'nın şehit olması.

Recî Olayı

-İslâm'a davet için çevre kabilelere gönderilen öğretmenlerden dördünün şehit edilmesi, ikisinin de Mekkelilere satılması.

Bi'r-i Maune Faciası
-Necid'e gönderilen 70 öğretmenin şehâdeti.

Benî Nâdir Gazvesi.

-Bozguncu Yahudilerin sürgün edilmeleri. Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz. Peygamberin Zeyd b. Sabit'e İbrânice öğrenmeyi emretmesi.

626: Dûmet-ül Cendel Gazvesi

Suriye'de toplanan eşkıyalar dağıtıldı.

627: Hendek Savaşı.

-Medine'yi kuşatan Mekkelilerin perişan edilmeleri.

-Hendek Savaşı'nda hainlik eden Yahudilerin cezalandırılmaları.

628: Hudeybiye Antlaşması.

Bazı şartları çok ağır gibi görünen bu antlaşma müslümanlar için siyâsî bir zaferdi. Çünkü, bu antlaşma ile Mekkeliler Medine İslam Devleti'ni resmen tanımış oluyorlardı. 10 yıllık ateşkes dönemi süresince Peygamberimiz İslam'a çağrı faaliyetlerini rahatça yürütebilecekti. Bu sayede zamanın hükümdarlarına mektuplar gönderilerek İslâm'a davet edildiler.

629: Hayber'in Fethi

-Hz. Ali'nin büyük kahramanlık göstererek Yahudilerin baş cengâveri Merhab'ı bir hamlede yere sermesi.
-Fedek Yahudilerinin vergiye bağlanması.
-Bir Yahudi kadının Hz. Muhammed'i zehirleme girişimi.

-Habeşistandan dönüş:
Mekke'den Habeşistan'a göçen Müslümanların Medine'ye dönmeleri.

629 : Hudeybiye Antlaşması

-Bu hükümlerine göre Müslümanların Kâbe'yi ziyaret etmeleri.
-Halid bin Velid ile Amr bin As'ın müslüman olmaları.

Mute Savaşı

-Müslümanların Bizans'la ilk karşılaşmaları. İslâm devletinin Medine'de kurulmasından sonra Müslümanlarla Rumlar arasında yapılan ilk savaş. Mûte, Şam bölgesine giren Belka yakınlarında bir yerin adıdır. Hz. Peygamber, Ashabtan Hâris b. Umeyr (r.a)'ı Busra (Havran) Emiri Şurahbil b. Amr el-Gassânî'ye İslâm'a davet mektubunu sunmak üzere yollamış, ama bu sahabi Gassanile tarafından şehid edilmişti. Halbuki; "elçiye zeval yoktur" anlayışı gereğince düşman ülkeler bile birbirlerinin elçilerine dokunmazlardı. Hz. Peygamber, ashabına çok düşkündü, onlardan birinin başına bir sıkıntı geldi mi ondan çok rahatsız olurdu. Bu sebeple ashabından birinin küstahça öldürülüşüne seyirci kalamazdı. Hemen 3000 kişilik bir ordu hazırladı. Ordunun kumandanı Zeyd b: Hârise idi. Şayet bu zât şehid düşerse yerine Cafer b. Ebi Talib, o da şehid düşerse Abdullah b. Revâha geçecekti. Düşman önce İslâm'a davet edilecekti, kabul etmez ve cizyeye de razı olmazsa İslâm elçisini öldüren bu cânilerle savaşılacaktı. Peygamberimiz (s.a.s) orduyu Seniyyetü'l-Veda'ya kadar yürüyüp uğurladı.

Halid b. Velid gibi yüksek askerî bir deha ve üstün strateji bilgisine sahip bir kimse de bu savaşa bir nefer olarak katılmıştır. H.8/M.629 yılında İslâm ordusu Medine'den çıkıp Mûte'ye ulaştığında karşılarında Bizans'ın desteğinde Hristiyan Araplardan oluşan 100.000 kişilik bir ordu bulmuşlardı. İslâm ordusunun kumandanları meseleyi tartıştılar; geri dönmek, Hz. Peygamber'e haberci yollamak hususlarını görüştüler. Ancak savaş görüşü ağır basmış ve iki ordu karşılaşmıştı. Zeyd. b. Hârise (r.a) şehit düşünce, sancağı, Cafer aldı Ca'fer'in sağ eli kesildi; bu sefer sancağı sol eliyle tuttu. Sol eli de kesilince sancağı yine bırakmadı; kesik iki elinin kalan kısımlarıyla sıkıştırarak göğsü arasında tuttu. Nihayet o da şehid düştü. Bundan sonra sevgili Peygamberimizin emrine uyularak sancağı, Sahabenin şâirlerinden Abdullah b. Revâha aldı; o da şiirler söyleyerek harbetti ve şehâdet şerbetini içti. İşte bu sırada askerde genel bir çöküntü doğmak üzereydi ki, askerin hemen hepsinin isteği üzerine Hâlid b. Velid kumandayı ve sancağı eline aldı. O gün akşama kadar savaş yapıldıktan sonra Halid, ertesi sabaha kadar sağ kanatta bulunan müslüman askerleri sol kanada, sol kanattakileri sağ kanada, arkadakileri öne ve öndekileri arkaya alarak yerlerinde değişiklik yaptı.

Böylece düşmana yeni destek kuvvetleri geliyormuş izlenimini vermek istiyordu. Bir yandan da İslâm ordusunu kesin hezimete uğramaktan ve bütünüyle kılıçtan geçirilmekten korumak için yavaş yavaş geriye çekiliyordu. Hatta ric'atten evvelki bir hücumunda Hâlid, düşmana bir hayli kayıp verdirmiş ve bol ganimet de elde etmişti. İşte bu şekilde İslâm ordusunu Medine'ye sağ-sağlim geri getirdi. Peygamber Efendimiz bu savaşı Medine'de, olduğu gibi görmüş ve her safhasını minberden müslümanlara anlatmıştı. Sıra ile kumandanların şehadetini anlattıktan sonra sıra Hâlid'e gelince "En sonunda sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı " buyurmuş ve bundan sonra Halid b. Velid'e "Seyfullah" lakabı verilmişti. Hâlid b. Velid diyor ki: "Mûte Savaşında elimde dokuz kılıç parçalandı." Bu ifadeden Mûte Savaşının ne kadar şiddetli geçtiğini anlıyoruz.

630: Mekke'nin Fethi

Hicretin sekizinci yılında Resulullah (s.a.s.)'e boyun eğen Mekke, bu tarihten sonra yeni bir dönemi yaşamaya başladı. Allah Teâlâ'nın mübarek kıldığı, İslâm dininin merkezi olan bu belde, şirkten, putperestlikten ve bütün diğer hurafelerden arındırılmış yeni bir hayata kavuştu. Daha önce bağımsız bir şehir devleti olan Mekke'nin, fetihten sonra ekonomik ve sosyal durumu da değişmişti.
-Kâbe'nin putlardan temizlenmesi.

630: Huneyn ve Evtas Savaşları.

-Taif Muhasarası.

-Kaside-i Bürde

Meşhur Arap şairi Ka'b bin Zübeyr'in peygamberimiz için yazdığı "Kaside-i Bürde" isimli şiirini okuması. "Peygamber etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenalığı kökünden kazıyan Allah'ın bir kılıcıdır" beytini beğenen Hz. Muhammed'in, hırkasını (Hırka-i Şerîf) Ka'b bin Zübeyr'e vermesi.

-Kızı Zeyneb'in vefatı.
-Oğlu İbrahim'im doğumu.
-Tebük Seferi
-Dönemin en güçlü ordusuna sahip Bizans üzerine 30 bin kişilik bir ordunun gönderilmesi.
-Münafıkların Tebük Seferi'ne katılmaktan kaçınmaları ve fitne yuvası Mescid-i Dırar'ın yıkılması.

631: Oğlu İbrahim'in vefatı.

632: Vedâ Haccı

Hz. Muhammed'in ilk ve son haccı (Vedâ Haccı) ve yüz binlerce müslümana Vedâ Hutbesi'ni yapması. Hukuk-u Beşer (İnsan Haklarının) İlanı.

-Medine'de 63 yaşında vefât etti.