Kirlilik, Rics, Ricz, Habis, Necis Üzerine

Bilindiği üzere, peygamberlerin ve kitapların gelmesinin önde gelen hikmetlerinden biri de topyekûn insanlığı ve münhasıran insanı temiz yapmak, saflaştırmak, tüm kir ve lekelerden arındırmaktır.

Günlük hayatımızda aklî olarak tespit ettiğimiz ve uğraştığımız kir, pislik ve bunlardan kurtulma yolları, görünen kirlerin haricinde görünmeyen pisliklerin de tespiti ile birlikte şu anda riayet ettiğimiz çok sayıda hijyen kurallarına dönüşmüş bulunmaktadır. Bu kurallara uymadığımız zaman ne gibi sağlık sorunları yaşayacağımız, neredeyse yürüyemeyecek hale gelebileceğimiz ve hatta ölümle karşı karşıya kalabileceğimiz hepimizin malumu olmuş durumdadır.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in getirdiği son kitabımız Kur’ân-ı Kerîm ayetlerinde kirlilik konusu, aklî olarak tespit edebileceğimiz kirliliğin dışında, Allah katında en önemli olan kirliliğin ne olduğuna dair çok net şekilde yer almaktadır.

RİCS:

Maide 90:

Ey iman edenler! Ancak şarap ve kumar ve dikili putlar ve kısmet okları şeytanın rics (pis, murdar, iğrenç, nefret edilecek şeyler) işlerindendir. Onun için onlardan sakının ki, kurtuluşa, mutluluğa eresiniz.

En’âm 125:

Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun sadrını İslam’a açar. Kimi de sapıklıkta bırakmak isterse onun sadrına darlık verir. Sanki nefesi sıkışır semaya çıkacak sanırsın, böylece Allah iman etmeyeceklerin üzerlerine rics (murdarlık, kir) bırakır.

En’âm 145:

De ki (Ey Peygamber): Bana vahiy olunanlar içinde bu haram dediklerinizi bulamıyorum. Ancak, ölmüş hayvan yahut akıtılan kan veya domuz eti cidden bu rics’dir (pistir, murdardır) yahut günah işleme, isyan etme kastıyla Allah’tan başkası adına kesilen bir hayvan olursa bunlar haramdır. Ama zaruret içindeyse, zaruri ihtiyacını aşmadan yemiş ise (bilin ki), şüphesiz senin Rabbin çok bağışlayan çok merhamet edendir.

A’râf 71:

Dedi ki (Hud a.s.): Gerçekten sizin üzerinize vuku buldu Rabbinizden bir rics (murdarlık, lanet, cezalandırma) ve gazap. Sizin ve babalarınızın onlara taktığı isimler hakkında benimle mücadele mi ediyorsunuz? Allah onlarla ilgili hiçbir hüccet indirmedi. Bekleyin, muhakkak ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

Tevbe 95:

Yanlarına döndüğünüz zaman (Tebük seferinden dönen müminler), kendilerini (Tebük seferine katılmayanları) kınamayasınız diye size Allah adına yemin edecekler. Siz de onlardan yüz çevirin. Onlar rics’dir (pisliktir, tiksinti veren kişilerdir, ahlaksızdırlar). Ve varacakları yer cehennemdir, yapageldiklerinin cezası olarak.

Tevbe 125:

(Bir sûre indirildiği zaman) Kalplerinde maraz olanlara gelince rics’lerinin üstüne rics (pisliklerinin üstüne pislik, şüphelerinin üstüne şüphe, inançsızlıklarının üstüne inançsızlık) katmışlardır. Ve onlar kâfir olarak ölür giderler.

Yûnus 100:

Hiçbir nefis Allah’ın izni olmadıkça iman edemez, akıllarını kullanmayanların üzerine rics (o pislik; o kirlilik; o cehalet, alçaltıcı, bayağılaştırıcı durum, inançsızlıkları) bırakır.

Hac 30:

Böylece kim Allah’ın şer’i hükümlerine saygı gösterirse, Rabbi katında kendisi için daha hayırlıdır. Size haram olduğu okunanlar hariç bütün davarlar helal kılındı. O halde rics (pis, çirkef) olan putlardan kaçının. Ve asılsız, yalan sözden kaçının.

Ahzâb 33:

Ve evlerinizde oturun, evvelki cehalet zamanındaki gibi cazibenizi sergilemeyin, namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah’a ve O’nun peygamberine itaat edin. Ey (Peygamber’in) ev halkı, Allah sizden sadece rics’i (kiri, yanlış davranışları, çirkinlikleri) gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.

RİCZ:

Bakara 59:

Zulüm edenler kendilerine verilen sözü başka sözle değiştirdiler. Biz de bu yaptıkları fasıklıktan dolayı zalimlerin üzerine semadan ricz (murdar bir azap) indirdik.

A’râf 134-135:

Üzerlerine ricz (murdarlık azabı) çökünce, Dediler: Ya Musa! Rabbine bizim için dua et. Sana olan ahdi hürmetine. Yemin olsun bizden bu ricz’i (murdar, pis, iğrenç, zararlı azabı) kaldırırsan sana muhakkak iman edeceğiz. İsrailoğullarını seninle birlikte mutlaka göndereceğiz. Vakta ki erişecekleri bir müddete kadar onlardan ricz’i kaldırdık, o vakit yeminlerini bozdular.

A’râf 162:

Zulüm edenler kendilerine verilen sözü başka sözle değiştirdiler. Biz de bu yaptıkları zulümden dolayı zalimlerin üzerine semadan ricz (murdar bir azap) indirdik.

Enfâl 11:

O vakit sizi hafif bir uyku bastırıyordu, kendi tarafından emniyet olarak. Üzerinize semadan su indiriyordu, onunla sizi temizliyordu. Ve üzerinizden şeytanın ricz’ini (pisliğini, vesvesesini) gideriyordu. Kalplerinize cesaret, ayaklarınıza sebat veriyordu.

Ankebût 34:

Gerçekten biz bu belde halkına semadan ricz (murdarlık azabı) indireceğiz, yaptıkları fısktan dolayı. (Lût kavmi)

Sebe’ 5:

Ayetlerimizi aciz, geçersiz bırakmaya çalışanlar için acıklı bir ricz (murdarlık azabı) vardır.

Câsiye 11:

Bu (Kur’ân) bir hidayettir. Rabbinin ayetlerini inkâr edenler, onlar için acıklı bir ricz (murdarlık azabı) vardır. 

Müddessir 5:

Ve ricz’i (bütün pislikleri, putları, anıtları, azaba sebebiyet verecek günahları) def eyle, uzaklaştır.

HABİS

Bakara 267:

Ey iman edenler! Kazandıklarınızın, sizin için yerden çıkardığımız mahsullerin, temiz, güzel olanlarından infak edin. Onların habis (pis, çürük, bozuk, kötü) olanlarını vermeye yeltenmeyin. Kendinizin bile kabullenemeyeceği kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah Gani’dir (zengindir), Hamid’dir (övülmeye layıktır).

Âl-i İmrân 179:

Allah; mü’minleri, hakikati inkâr edenlerin kurduğu düzen içerisinde yaşamaya terk edecek değildir. Hatta habis’i (murdarı) temizden ayırıncaya kadar. Allah, size gaybı da muttali kılacak değildir. Lakin Allah peygamberlerinden dilediğini seçer. Allah ve O’nun Resulüne iman edin. Eğer iman edip sakınırsanız sizin için büyük bir ecir vardır.

Enfâl 37:

Allah habis’i (pisi, kirliyi) temizden ayırsın. Habis’i (pisi, kirliyi) birbirinin üzerine yığsın. Sonra hepsini biriktirsin. Sonra onları cehennemin içine bıraksın. İşte bunlar kendilerine yazık edenlerdir.

Nisâ 2:

Yetimlere malları verin. Ve temizi, habis (pis, haram) ile değiştirmeyin. Onların malları ile kendi mallarınızı beraber yemeyin. Çünkü bu çok büyük bir günahtır.

Mâide 100:

De ki: Habis (pis, kirli, çirkin, kötü, zararlı) ile temiz bir olmaz, Habis’in çokluğu acayibine gitse de, onlar kirli olmasına rağmen zevk veriyor gibi olsalar da. Allah’tan sakının, Ey akıl sahipleri, ancak o zaman kurtuluşa, mutluluğa erebilirsiniz.

A’râf 58:

İyi beldenin nebatı Rabbinin izni ile bolluk içinde çıkar. Habis (kötü, kirli) yerin nebatı çıkmaz, çıksa da verimsiz çıkar. Şükreden bir topluluğun yararlanması için ayetlerimizi işte böyle dile getiriyoruz.

A’râf 157:

O kimseler ki ümmi Nebi’ye, o Resule tabi olurlar. Yanlarındaki Tevrat ve İncil’de, O’nun isminin yazılmış olduğunu bulurlar. O kendilerine iyiliği emreder, fenalıklardan onları men eder, temiz şeyleri onlara helal kılar, habis (pis, kötü, çirkin) olanları onlara haram kılar. Ve üzerlerindeki çile zincirlerini, meşakkatli teklifleri onlardan kaldırır. İşte ona iman eden kimseler, ona tazimde bulunanlar, ona yardım edenler, onunla beraber indirilen o nura tabi olanlar, işte onlar kurtuluşa, mutluluğa erenlerdir.

İbrahim 26:

Habis (çirkin, kötü, zararlı, pis) bir kelimenin misali, habis (çürük, pis) bir ağaç gibidir, kökü toprağın üstüne çıkarılmış, toprakla bağlantısı kesilmiş, dayanıksız, gıdasını alamayan bir ağaca benzer.

Enbiyâ 74:

Lût’a da hikmet ve ilim verdik. Habais (habisin çoğulu, pis ve çirkin) fiiller işlenen o beldeden kendisini kurtardık. Gerçekten de onlar kötü fasık bir kavimdi.

Nûr 26:

Habis (kötü, pis, çirkin söz söyleyen, iftira atan) kadınlar, habis erkeklere, habis erkekler de habis kadınlara yakışır. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışır. İşte bunlar o iftirayı söyleyenlerden beridirler. Onlar için mağfiret ve cömertçe bir rızık vardır.

NECİS

Tevbe 28:

Ey iman edenler! Müşrikler ancak necis’tir (pisliktir). Bu yıldan sonra onları Mescid-i Haram’a yaklaştırmayın. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi ilerde fazlından zengin kılar. Şüphesiz Allah her şeyi bilir ve hüküm sahibidir.

Bugünkü hayatta herkes kendisini temiz görebiliyor, bulunan yeni temizlik malzemeleri, ilaçlar, sabunlar, şampuanlar bunları kullandığı zaman ben temizim, kirlerimden, pisliklerimden temizlendim diyor. İnanan insanlardan bu yolla daha temiz olduğunu söylüyor, yıkanıp düzgün giyinip bolca parfüm dökmekle hatta benim kalbim temiz diyecek kadar ileriye gidebiliyor, bilmiyor. Allah (c.c.) katında gerçek pislik nedir, kirlilik nedir, nerden bulaşır, nasıl bulaşır, sonuçları nelerdir? Bilseydi ne felaket durumda olduğunu gözlemleyebilecekti. Ve daha kötüsü, en büyük temizliği sadece hijyene indirgemiş kişilerin başat oynadığı bir toplumda, artık siz tahmin edin yapılan işlerin ortama ne kadar kir üstüne kir, pislik üstüne pislik ürettiğini…

Yukarıdaki açıklamalara baktığımızda, gerçek kirlilik durumları olan rics’ten kurtulmak, ricz’e yakalanmamak, habis ve necis durumlarına düşmemek için, artık bildiğimiz hijyen kurallarına riayetin çok üstünde nelere dikkat etmek gerektiğini çok iyi düşünmemiz ve bunların çözüm yolunu, yine kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan, “Nitekim kendi aranızdan, size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir Resûl gönderdik.” (Bakara 2/151) (Aynı zamanda bkz.: Cuma 62/2; Bakara 2/129) ayeti ışığında arayarak bir an önce günlük hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde değil sadece dünyevi sağlımızı yitirmek, ahirette ve sonsuzda tüm maddi ve manevi sağlımızı yitireceğimiz gün gibi ortada…

Ve benzetmeye çalışırsak, eğer bu kirlerin rengi siyah olarak görüntüye gelseydi, mekânlarımız ve bedenlerimiz zifiri karanlığa gömülürdü. Diğer taraftan ise bu kirlerin kokusunu benzetmeye kalkışacak kadar bir cesareti dahi kendimizde bulamayacağımızı düşünerek nefislerimizi temizlenmeye adayalım… Ve tersinden benzetmenin daha güzel olması sebebiyle, gerçek kirlerden kurtulduğumuzda etrafımızın ne kadar aydınlık ne kadar hoş kokulu ve ferah olacağı ise çok açık. Böyle temizlenenlere ne mutlu… Daha da ötesi gerek bazı varlıklardan, bazı yapılan fiillerden, söylenilen sözlerden kaynaklanan gerekse bazı duygu ve düşüncelerden ve en önemlisi inançsızlıktan kaynaklanan bu tür kirlerden, başkalarını Covid-19’dan, enkazdan kurtarır gibi kurtulmasına vesile olan insanlar; ne kadar erdemli, bu erdemli insanlara ulaşmak ve onların vasıtasıyla oluşan medeniyete sahip toplumun bir üyesi olmak ne büyük lütuf.

Allah’ın bize lütfu, fazlı, keremi, şefkati ve şefaati ile muamele etmesi dileğiyle…

Kirli, Pis, Murdar: Rahatsızlık veren, sıkıntıya sokan, hastalıklara yol açan, bulandıran, tiksinti veren, iğrenç, zararlı, kendi öz vasfını kaybetmiş, kullanılamaz, dokunulamaz olan, çürümüş, bozulmuş, değersiz, haram, kötü, alçak, şerefsiz, soysuz, ahlaksız…