Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) Salavat Getirmenin Önemi

Allahu Teala yarattığı tüm canlılara değer vermektedir. Bunlar arasında en değer verdiği, yeryüzüne halife kıldığı canlı, insanoğludur. İnsanlar içinde bazıları vardır ki onların Hak katındaki değeri, diğer insanlara göre daha farklıdır. İşte o insanlar peygamberlerdir. Peygamberlik görevi Allah tarafından verilir ve bu görevle şereflenen peygamberler son nefeslerine kadar insanlara iyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar; Allah’a iman edilmesini, O’na kulluk vazifesinin yapılmasını tavsiye ederler. Dünya hayatında nasıl yaşanması, ahirete nasıl hazırlanılması gerektiğini sözleriyle ve yaşantılarıyla insanlara aktarırlar. Peygamberler, maddi çıkarları olmayan, sadece Allah’ın emrini uygulamakla görevli kişilerdir. İnsanların ateşten kurtulması için, ümmetlerinin sonsuz cennet hayatında Allah’ın razı olduğu kullar arasında olmaları için çalışırlar. Dünya yaratıldığından beri ilk peygamber Hz. Âdem’den (a.s.) son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar pek çok peygamber gönderilmiştir. Kuvvetli bir rivayete göre bu peygamberlerin sayısı 124 bin, başka bir rivayete göre ise 224 bin civarındadır. (bkz.: Ahmed b. Hanbel, el-Müsned 5/265-266; İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/77) Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamber sayısı ise 25’tir.
Allahu Teala Kur’an-ı Kerim’de, “O peygamberlerden kimini kiminden üstün kıldık. Allah içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir…” (Bakara, 2/253) buyurmaktadır. Buradaki üstünlüğü peygamberler arasında kıyas yapmak olarak değerlendirmek doğru olmaz. Nitekim Allah (c.c.), “Biz Allah’ın peygamberleri arasında ayırım yapmayız.” (Bakara, 2/285) buyurmuştur. Bu konuyu, Ömer Nasuhi Bilmen Muvazzah İlm-i Kelam isimli eserinde, “Şanı yüce peygamberler arasında nübüvvet ve risalet yönünden bir fark yoktur. Bu hususta hiçbiri diğerinden ayırt edilemez. Fakat arkalarında bıraktıkları değerler ve hasletler bakımından yüce mertebelerinde birbirinden farklı olduklarından aralarında üstünlük derecesi bulunmaktadır. Ni...

Yazının tamamını dergimizden okuyabilirsiniz.