Fütüvvet Ehli Ahiler

0
185

İki türlü fetih hareketi vardır.Birincisi Allah için cihat ikinciside günülleri feth etme hareketidir. Kılçsız kalkansız hiçbir silah olmadan gönülleri kazanma insanları iyiye güzele yönlendirme hareketidir.Biz burada ikinci yönünü ele alacağız.

Özellikle aktif dervişanların tebliğ amaçlı insanların gönüllerine girerek islamın güzelliklerini yayma metotlarındandır. Zorlama olmadan severek sevdirerek gönül cereyanından insanlığı beslemeleridir. Aktif dervişanlar için en önemli şey rızai baridir. Bundan dolayıda karşısındaki insanların rengi, dili ve kavminin hatta dinin bile bir önemi yoktur . Varsa yoksa ,Yunusun değimiyle “Yaradılanı severim Yaradandan ötürü” düstürudur. Gözünü maneviyata dikmiş bu erler bir karıncayı incitmekten imtina eden,hatta bir kediyi rahatsız etmemek için çübbesini makasla kesmiş merhamet timsali kişilerdir..

Tasavvuf erbabınca Fütüvvetle ilgili bir çok eserler verilmiş ve bu eserlerde bu kelimenin aslının Arapça olduğu ve kuran kaynaklı bir terim olduğu görülmektedir.Fütüvvet “fetâ” kelimesinden türemiş bulunduğu görülür. “Fetâ” tekil bir kelime olup, “delikanlı, yiğit, eli açık, iyi huylu” anlamındadır. Çoğulu “fityan”dır. fityan ve fütüvvet kelimeleri, Kur’an’da geçtiği anlamlarda kullanılmış, fetâ olan kişinin âyetlerde belirtilen özelliklere sahip olması gerektiği değerlendirilmiştir. Fütüvvetnâmeler, “fetâ” ile ilgili âyetlerle başlamaktadır.

Kur’an’da fetâ kelimesinin geçtiği âyetler incelendiğinde, kelimenin sözlük anlamlarının değişik ayetlerde kullanıldığını görülür. Fütüvvetle ilgili yazılmış ilk kitaplardan birisi olan Tuhfatü’l-Vasaya isimli fütüvvetnâmesinde Harputlu Nakkaş İlyas oğlu Ahmet, bu durumu şöyle açıklamaktadır: “Allahu teala, fetâları, fütüvvetle yedi yerde anmış ve her birini bir faziletle, bir yücelikle övmüştür. Bunlardan biri Yusuf sûresidir. Orada otuzuncu âyetten sonra Allah celle celalü ‘Şehirdeki kadınların bir bölüğü, Aziz’in karısı delikanlısına gidip gelmede dediler’ buyurup fütüvveti temizlik ve çekinmekle övmüştür.”

Ayette Hz. Yusuf’un Allah’ın emirlerine uymayı hevâ ve hevesine tercih ettiği, kötülüğe yönelmediği, bu sebepten dolayı fetâ olmaya ve bu sıfatla anılmaya hak kazandığı anlatılmaktadır. Adı geçen fütüvvetnâmede fetâ kelimesinin “yiğitlik” anlamında da kullanıldığını belirten yazar, şu âyeti kanıt olarak göstermektedir: “Hatırla ki, o vakit, o genç yiğitler mağaraya sığındılar da şöyle dediler: “Ey Rabbimiz! Bize, tarafından bir rahmet ihsan buyur ve işimizden bize bir başarı hazırla.”

Fetâ kelimesinin sözlük anlamlarının bütününü içeren bir başka âyet de Enbiyâ sûresinde geçmektedir. Hz. İbrahim’in; mert, yiğit, güzel huylu, gözü pek bir delikanlı olduğu ve putlara tapan müşriklere boyun eğmediği, onların putlarını kırdığı geniş bir şekilde açıklandıktan sonra, ayette şu ifade kullanılmaktadır: “… Dediler ki bir fetâ duyduk, bunları (putları) kötülüyor, kendisine İbrahim deniyormuş.”

Fütüvvet kelimesinin sözlük anlamları, yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere tamamen Kur’an’dan alınmış ve bu şekilde kullanılmıştır.

Terim olarak fütüvvetten ilk bahsedenler, İslâm tasavvufunda “önder” olarak kabul edilen ilk sufîlerdir. Bunlar, fütüvveti tasavvuf hayatında bir makam olarak görmüşlerdir. Sadece “fütüvvet”i konu edinen ilk kitap olan “Tasavvufta Futüvvet” isimli eserinde Sülemî, fütüvveti Allah’a, Peygamber’e ve insanlara karşı bir davranış şekli kabul eder ve şöyle tanımlar: “… fütüvvet: (Allah’ın) emirlerine uyma, güzel ibadet, her kötülüğü bırakma, zahiren ve batınen, gizli ve açık ahlâkın en güzeline sarılmadır.”

Tanımdan anlaşılacağı üzere; fütüvvet, bir davranış biçimi ve bir yaşam tarzı olarak algılanmaktadır. Fütüvvet, tasavvuf hayatında bir mertebe (rütbe, derece) ve güzel davranış şeklinde anlaşılmasından dolayıdır ki, kitlelere cazip gelmiştir. Dönemin bütün önder sufîleri fütüvveti, “iyi davranışlar toplamı” olarak değerlendirmişlerdir. Hattâ dönemin sufîleri, fütüvveti Hz. Adem’in özür dilemesi, Hz. Nuh’un sebatı, Hz. İbrahim’in vakârı, Hz. İsmâil’in doğruluğu, Hz. Musa’ nın ihlâsı, Hz. Eyyub’un sabrı, Hz. Muhammed’in cömertliği, Hz. Ebû Bekir’in acıma duygusu, Hz. Ömer’in hamiyeti ve âdâbı, Hz. Osman’ın hayâsı ve Hz. Ali’nin bilgisi gibi özelliklerin bir araya gelmesi şeklinde anlarlar ve ancak bu sıfatların hepsine birden sahip olan insanın iyi davranışlarda bulunabileceğine inanırlardı.

Fütüvveti, tüm önder sufîlerin bu şekilde anladıkları ve kullandıkları diğer sağlam kaynaklardan da anlaşılmaktadır. Fütüvvet konusuna risalesinde geniş bir bölüm ayıran Kuşeyrî, büyük sufîlerin fütüvvet tanımlarını aktarmıştır. Risalede geçen tanımların bütünü, fütüvvetin yaşam biçimi olduğunu gözler önüne sermektedir. Bazı sufilerin fütüvvet konusundaki değerlendirmeleri şöyledir: Fudayl b. İyaz: Fütüvvet, dostların kusurlarını hoş görmektir.

Ebû Bekir Verrak: Fetâ, düşmanı bulunmayan kimsedir.

Muhammed b. Ali Tirmizî: Fütüvvet, Rabbi için (onun rızasını kazanma gayesi ile) nefsine düşman olmaktır.

Cüneydi Hz.: Fütüvvet, fakirden nefret etmemek, zengine yaranmaya çalışmamaktır.

Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere fütüvvet, nefis temizliğine, yüksek ahlâka ve cömertliğe dayanan, başkasını kendi nefsine tercih etmek (altruism) şeklindeki ifadesini bulan bir yaşam biçimidir.

Fütüvvet kelimesinin, bu şekilde anlaşılması ve yorumlanması günümüz araştırmacıları tarafından da kabul edilmektedir. Ülgener; şunları yazmaktadır: “Fütüvvet; el açıklığı, konukseverlik, yerine göre zulüm ve kahır görmüşlere sahib çıkma ve yolda gözünü budaktan esirgememe mânâsında bir cesaret ve yiğitlik karşılığı olarak kullanılmıştır.”

Fütüvvetin eş anlamlısı olarak ayyar (civan-mertlik) kelimesi kullanılmıştır. Bu kelime daha çok Farsça kitaplarda görülür. Civanmertlik (ayyarlık), aynen fütüvvet gibi çeşitli sıfatlara ve iyi davranışlara dayandırılmıştır. Civanmert, fetâda olduğu gibi, yürekli, eli açık, mert, gönül temizliği, iyi huylu, arkadaşını kendine tercih etme ve haksızlığa boyun eğmeme gibi özelliklere sahiptir. Sıralanan özelliklere sahip olmayanlar, civanmert olamazlar. Civanmertlik, tasavvuftaki fütüvvet anlayışı gibi diğergamlığa dayanan yaşayış biçimidir.

Farklı kültürler nedeniyle çeşitli isimler altında İslâm’ın yayıldığı bütün bölgelerde etkileri görülen fütüvvettin temel şartı: kişinin kendini değil başkalarını düşünmesi, insanların kusur ve eksikliklerini aramaması, nefsî duygularının esiri olmaması, mert, yiğit ve kerem sahibi olmasıdır.