Abdulkadir Geylani Hz. den Salavat ve Dua

  Bismillahir Rahmanirrahim

Kulun, elçin, Peygamberimiz, Efendimiz, pak ve temiz nebin, Kâmil, Fatih, Hatim, Rahmetin H’si, Mülkün M’si, Devam’ın D’si, nurlarının denizi, sırlarının madeni, hüccetinin dili, yeryüzünün gülü, kâinatının gözbebeği, nuru bütün kainattan önce yaratılmış olan, ortaya çıkışı âlemlere rahmet olan, Mustafa, Mücteba, Münteka, Murtaza, mahz-ı inayet, kıyamet günün süsü, hidayetin hazinesi, Muhammed’ül Emîn, kaftanın süsü, hakikat hazinesi, şeriatın güneşi, karanlığın aydınlatıcısı, dinin bekçisi, rahmet peygamberi, kıyamet günü (seslerin korkudan kısıldığı, gözlerin kendisinden başkasını görmediği o günde) ümmetin şefaatçisi Muhammed Mustafa’ya merhamet eyle.

Allah’ım, nur yüzlü, güzelliğin zirvesi, Musa (a.s)’ın Tevrat’ının doğrusunu söyleyen, İsa (a.s)’ın İncil’inin manasını veren, “Ben gizli bir hazineydim, tanınmak istedim” hadis-i kutsîsinin sırrını ifşa eden, “Mahlûkatı yarattım, onlara kendimi tanıttım, zatımla beni bildiler” hadis-i kutsîsinin güzelliğini bize gösteren, yakînin ta kendisi, Hak Teâlâ’nın mahlukatına gönderilmiş Ulû’l Azm peygamberlerin (a.s) aynası, Enbiya-i Mükerremîn’in gözünün nuru, daima gözettiğin ve rahmetinin odağı Muhammed Mustafa’ya, onun ehline, ashabına ve kardeşleri olan bütün peygamberlere rahmet eyle.

Allah’ım Peygamberin Muhammed’e (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) zatının hakikatinden çıkıp isimlerinin ve sıfatlarının tecelli ettiği felekler semasına nüzul eden ve sidretül müntehaya kadar yükselen en güzel salât, selam, merhamet, nimet, keramet, azameti ihsan eyle. Yüksek ilim ve ihlas sahibi alimlerin ilm-i yakini, Raşid Halifelerin ayn-i yakini, enbiya-i mükreminin hakki yakini, nurun altında azamet sahibi peygamberlerin toplandığı, hakikati karşısında meleklerin en büyüklerinin hayretler içinde kaldığı, “Andolsun, Allah, müminlere kendi içlerinden; onlara âyetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler” (Ali İmran Sûresi 3/164) ayetinde belirtildiği üzere kendisine Arapça Kur’an-ı Azim indirilen Efendimiz’e salât ve selam eyle.

Allah’ım zatının sıfatlarını kâmil bir şekilde kapsayan, cemal ve celal sahibi, mahlûkata benzemekten münezzeh, rabbani marifetin kaynağı, ilahi sırların merkezi, bütün dua edenlerin yöneldiği makam sensin! Seyri suluk ehlinin rehberi; övülmüş sıfatların ve zatın sahibi; gelmiş ve gelecek bütün beşerin en hamdkârı; ezeli, ebedi matlub, sonsuz, sayısız, Hakikat-ı Muhammediyye’yi rahmetinle kuşat. Onun şeriat ve tarikat yolundaki tabiilerinden olan alimlerden ehl-i tarikten razı ol, bizleri de onlardan eyle. Amin!

Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ım en geniş nimet sahibi sensin, emirlerine isyan edilmeyen sensin, nuru söndürülemeyen sensin, lütufu gizlenemeyen sensin! Hz Musa’ya denizi ikiye ayırdığın gibi, Hz İsa’ya ölüyü dirilttiğin gibi, Hz İbrahim’e ateşi serin ve ferah kıldığın gibi Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) merhamet eyle. Bana da bütün işlerimde başarı ve kolaylıklar nasip eyle.

Allah’ım senin arşının azametinin gölgesinde düşmanlarımdan gizlendim, senin büyüklüğüne sığınarak tuzak kuranlardan korundum, senin yenilmesi mümkün olmayan gücünle bütün zalim yöneticilerden sakındım. Senin ebediyetinin devamlılığı ile bütün şeytanların şerrinden sana sığındım. Senin ilahi sırlarının gölgesi altına girerek bütün dert ve kederlerden kurtuldum. Ey bütün vahşetler engelleyicisi, ey kendisine karşı gelenlere şiddetli azap vadeden Allah’ım, sana tevekkül ettim ve sana sığındım. Bana zulüm edenleri ve edecekleri benden uzak tut, beni onlara galip eyle. “Allah, “Şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz” diye yazmıştır. Şüphe yok ki, Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.” (Mücâdele Sûresi, 58/21)

 Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, O bütün yarattıklarından daha büyük ve daha yücedir. Allah korktuğum ve çekindiğim her şeyden daha üstündür. Yedi kat semayı ayakta tutan, izni olmadan düşmesini engelleyen ve kendisinden başka ilah olmayan Allah’a, kulunun şerrinden ve onun askerlerinden olan ins ve cinnin şerrinden Allah’a sığınırım.

Allah’ım onların şerleri karşı yanımda ol ve yardım et. Şüphesiz bütün hamd ve senanlar sanadır. Senin komşuluğun övgü sebebidir, bütün mübarek isimler senindir, senden başka ilah yoktur. Sen dilediğini yaparsın, sen her şeye kadirsin. Bütün hamd ve sena yalnızca sanadır. Allah’ım kapına misafir olarak gelen, kullarına yardım olarak gönderdiğin, insin ve cinnin peygamberi, kendisine vahiy ile bildirdiğin vahdaniyetini açık ayetlerle ispat eden, kıyametin habercisi, şereflilerin en şereflisi, şirk ve dalaleti hakkın keskin kılıcıyla yok eden, marufu emredip münkerden nehyeden, müşahede şarabının sırlarının sahibi, yaratılmışların en hayırlısı Peygamberimiz’e (s.a.v) rahmet ve merhamet eyle.

Allah’ım yüce ahlak sahibi, üstün sıfatların taşıyıcısı, şeriatı sözleriyle bize anlatan, hakiki hallerin erbabı, ezeli inayetin medarı, ebedi saadetin hamili, futuhat-ı mekkiyenin amili, Medeni alametlerin sahibi, ilahi kemalin tecelligâhı, rabbani marifetin işareti, hayırların sırlarının taşıyıcısı, kıyamet gününün şefaatçisi, rabbimiz katında bizim için tevbe edicisi, sana ulaşmak isteyenlerin rehberi, dostun ve zatının nurundan istifade etmek için başkasını hakiki dost edinmeyen, senden başkasına dönüşü olmayan, valığının çokluğu içinde birliğini bulan, lisan-ı halinle hitap ettiğin, “Ey Muhammed! Sen, Rabbinden sana vahyedilene uy. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Allah’a ortak koşanlardan yüz çevir.” (En’am suresi 6/106) mealindeki ayet-i kerimende olduğu gibi kemalinle kuvvetlendirdiğin, gecesinde seni zikreden, gündüzünde senin için oruç tutan, meleklerinin “en hayırlı mahlukun” olduğuna şahit ettikleri Peygamber Efendimiz’e ve onun ehline merhamet eyle.

Allah’ım kemalinin manasına delalet eden harflerin tamamıyla sana yalvarıyoruz, bize Peygamberimiz Hz. Muhammed’in mübarek yüzünü görmeyi nasip eyle. Zatının celalini görmekten ötürü günahlarımızı bağışla. Bizi nurunun denizlerinde yıka, bütün dünya işlerinden arındırılmış olarak sana ulaşmayı gaye edinmeyi bizlere nasip eyle.

Ya Hû Ya Allah, Ya Hû Ya Allah, Ya Hû Ya Allah La İlahe İllallah! Ya Rab bizi sevginin şarabını nasip eyle. Bizi Vahdaniyetinin derinliklerinde sana doyuncaya kadar baki kıl. Rahmetin ve fazlınla yaratıklarının dertlerinden koru, itaatinin nuruyla nurlandır, hidayet nasip eyle, delalete düşmekten koru, kendimiz düzeltmemiz için bize günahlarımızı farkına varma fırsatı nasip eyle, başkalarının günahlarıyla meşgul olup kendi halini unutanlardan eyleme. Dualarımızı, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dualarıyla, senin varlığının ışığı, ehli şuhud olan ehlinin ve ashabının (s.a.v) dualarıyla beraber kabul eyle.

Ya Erhemerrahimin, bizleri Peygamberimize ve onun ehliyle birlikte haşret, bize onların sevgisini nasip eyle, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Zelcelal ve’l İkram, “Rabbimiz bizim dua ve ibadetlerimiz eksiğiyle beraber kabul eyle, bizleri bağışla, Sen tevbeleri kabul edensin, rahimsin.”

Allah’ım bize faydalı bilgiler öğrenmeyi nasip eyle, senin her şeye gücün yeter. Ey alemlerin Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, bize hem rüyada hem de uyanıkken Efendimizin (s.a.v) cemalini görmeyi, ona, bizlerin hayırlı olanına kıyamete kadar salât-u selam getirmeyi nasip eyle. Her türlü hayırlı işimizde bizimle beraber ol, yar ve yardımcımız ol! (Amin).