155. Sayı / Feyz’den

 

Efendimize ve O’nun Ehl-i Beyt’ine salat-ı selam ile;

Mev­sim sıc­ak gün­le­re doğru ro­tayı kır­ark­en, dün­ya­da ve Türk­i­ye’de de, çok hı­zlı ve sıc­ak gün­dem­ler yaşan­ı­y­or. Biz ka­lı­cı gün­dem­ler­in peşin­de ol­sak da, ka­lı­cı olana dair ar­ay­ışı­mızı sür­dür­sek de, dün­ya­da olup bit­en­le­re göz yum­mak, on­ları duy­ma­mak, gör­mem­ek hak­kına sa­hip ol­madığı­mızı düşün­üy­or­uz. Yan­ı­başı­mız­da, Irak’ta ve Fil­is­tin’de yaşan­an in­san­lık tar­i­hi­nin büy­ük vahşe­ti yü­re­kleri dağlam­a­ya dev­am eder, dün­yan­ın bir çok nok­ta­sın­da Müs­lü­man­lar in­im in­im in­lerk­en, bun­lara kul­ak tıka­mak ta­bii ki müm­kün değil. Biz bir tar­af­tan işim­i­zi ya­park­en, diğer tar­af­tan da bu kar­deşler­im­ize Al­lah’tan yar­dım di­le­ni­y­or­uz.

Ama bu ar­a­da can sıkı­cı ve yü­rek ya­kı­cı bir dün­ya­yı ba­ha­ne ede­rek ka­lı­cı işler yap­mak­tan da im­ti­na et­mem­el­i­y­iz di­ye düşün­üy­or­uz. İşte bun­dan dol­ayı Feyz der­gi­si ol­a­rak gir­miş bul­un­duğu­muz bu ye­ni dön­e­mi­miz­de çok ön­em­li işler yap­mak az­mi ve kar­ar­lığın­day­ız. Tev­fik ise Al­lah’tan­dır.

Ehl-i Beyt Dosyası

Ehl-i beyt bu üm­me­tin göz­be­beği­dir. Bu bi­zim bir id­di­am­ız değil tar­i­hin şe­ha­detiy­le sab­it olan bir ger­çek­tir. İl­im ve tar­ih on­lar­ın fa­zil­et­ler­i­nin, büy­ük­lük­ler­i­nin şa­hid­i­dir. On­lar her de­virde in­san­lara yol gös­te­ri­cil­ik yap­mış, ba­zen çok ağır be­del­ler öd­ey­e­rek de ol­sa Ced­dler­i­nin ilk­e­ler­ine sa­hip çıka­gel­mişler­dir. “İn­san­lık tar­i­hi­nin belki de en büy­ük ail­e­si” de­nile­bil­e­cek bu müb­a­rek soy’a dair say­ıs­ız şi­irl­er, naat­lar, me­thi­y­el­er ya­zılm­ış, in­san­lar­ın en umut­suz, en yılg­ın za­man­lar­ın­da im­dat­lar­ına ye­tişmiş, on­lara reh­ber ol­muşlard­ır.

Bu büy­ük ai­le ile il­gili say­ıs­ız ça­lışma ya­pılm­ış ol­sa bile bun­un ye­ter­li ol­mad­ığı or­ta­dad­ır. İşte bun­dan dol­ayı biz de der­gim­iz­in bu ayki ka­pak kon­u­sunu Ehl-i beyte ay­ır­dık. Aslın­da sadece ka­pağı­mızı değil tüm der­gim­i­zi bu müb­a­rek ai­le­nin fa­zil­et­ler­i­y­le şere­flen­dir­dik desek da­ha doğru ol­ur.

Ke­lime ol­a­rak ‘Ha­ne halkı’ an­lam­ı­na gel­en ve ıs­tı­lah­ta Re­su­lull­ah Efen­dim­iz­in ail­e­si ve soy­un­dan gel­en­ler için kul­lan­ı­lan Ehl-i Beyt kon­u­sunu gen­iş kap­sam­lı bir ça­lışma ve ar­aştır­ma­nın so­nu­cun­da, doy­u­ru­cu bir dos­ya şek­lin­de ha­zır­la­dık. Ehl-i beyt’i çok fark­lı açı­lard­an ele alan ya­zı­lar­ın yer al­dığı dos­y­am­ız­da, Türk­i­ye’nin önde gel­en düşünce ve bil­im ad­am­lar­ın­dan da bu kon­u­da gör­üşler al­dık.

Neden Ehl-i Beyt?

Çün­kü biz, Efen­dim­i­zi, ha­y­at­ı­mı­za tek­rar yön ver­i­ci bir kon­u­ma ge­tir­me­nin mec­bur­i­y­e­tini ifade et­mek is­ti­y­or­uz. Bun­un ger­eği­ne in­an­dığı­mız için de Efen­dim­ize ve on­un ehli bey­tine çok değer veri­y­or­uz. Bun­dan dol­ayı da bu tür dos­yal­ar ha­zır­lam­ayı bir görev ve müm­in so­rum­lu­luğu ol­a­rak tel­ak­ki ed­i­y­or­uz. Ve yi­ne bun­dan dol­ayı hem Re­su­lull­ah’ı hem de “Ey Ehl-i Beyt! Al­lah si­zler­den ki­ri, gü­na­hı gi­der­mek, si­zi ter­te­miz yap­mak is­ter”  İla­hi sö­zler­in mu­hat­a­bı olan pâk alîni ve asha­bını da­ha çok hat­ır­la­mak ve gün­dem­de tut­mak is­ti­y­or­uz. Mer­hum Üs­tad Ne­cip Fa­zıl Kı­sak­ü­rek’in ifad­e­ler­i­y­le söy­leye­cek ol­ur­sak “O’nun üm­met­lik li­ya­kat­i­nin en al­çak fer­tleri ol­a­rak o mu­kad­des eşik­ler­i­nin sü­pürg­e­ci­si” ol­mayı ar­zul­u­yor­uz. Çün­kü Re­su­lull­ah efen­dim­iz şöyle buy­ur­muşlard­ır: “Size iki ön­em­li şey bı­rak­ı­y­o­rum: Bi­ri hi­day­et ve ışık kay­nağı olan Al­lah’ın kit­a­bıd­ır. Ona sım­sıkı sa­rı­lınız. İkin­ci­si de ehl-i beyt­im­dir. Al­lah’tan kork­un­uz, on­lara karşı hür­met­te ku­sur et­mey­in­iz.”

Al­lah, Pey­gam­ber ve Ehl-i Beyt sev­gis­ini aşıl­am­ayı kend­ine şi­ar ed­in­miş olan der­gim­iz­in tem­el he­de­fi, ahl­aki ve fik­ri bu­lan­ıklık­tan uzak, sa­hih bil­gi­ler ışığın­da okuy­uc­u­la­rını ayd­ın­lat­mak­tır. Siz­den ala­cağı­mız gü­çle bunu başar­a­cağı­mı­za da in­an­ı­y­or­uz.

Ye­ni say­ı­larda bul­uşun­ca­ya dek Al­lah’a em­a­net ol­un…

Yorum Yap

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Oops...
Slider with alias slider 1 1 not found.

Sosyal Medya

22,858BeğenenlerBeğen
3,313TakipçilerTakip Et
19,600AboneAbone Ol

İlgili Makaleler