Kudüs İslam’ındır / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak

Kudüs İslam’ındır / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak

Tarih: 2018-01-01

Kudüs şehri, üç ilâhî dinde de önemli bir yere sahip ve kutsal sayılan bir şehirdir. Bu şehirde bulunan Mescid-i Aksâ, Müslümanların ilk kıblesi, en kutsal sayılan üç mescidden biridir. Buranın ve çevresinin mübârek kılındığına dair Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Harâm’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (İsrâ, 17/1). Yine Kur’ân’da “güzel bir yurt” (Yunus, 10/93) ve “mukaddes toprak” diye tarif edilen yerler de ayette bahsedilen Mescid-i Aksâ’nın içinde bulunduğu öncelikle Kudüs’tür.

Allah Resûlü’nün, Mescid-i Harâm’dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksâ’ya gece götürülmesi şeklinde gerçekleştirilen İsrâ (İsrâ, 17/1) ve ardından Mi‘raç mucizelerinde Mescid-i Aksâ’ya gitmiş olması Müslümanlar için bu şehrin önemini arttırmıştır. Mi’raç’ta beş vakit namazın farz kılınmasından sonra iki veya üç yıl, Medine’de de on altı veya on yedi ay Müslümanlar Mescid-i Aksâ’ya doğru namaz kılmışlardır.

Kudüs, Hz. İbrahim’den itibaren pek çok peygamberin yaşadığı, mukaddes olarak da tanımlanan bir bölgede bulunması, Hz. Süleyman’ın inşa ettiği Beytü’l-Makdis’i barındırması, İsrâiloğulları’nın ve onlara gönderilen peygamberlerin mücadelelerine mekân olması açısından semavî dinler geleneğinde önemli bir yere sahip olmuştur (Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî, Fedâilu’l-Kuds, thk. Cebrâil Süleyman Cebbûr, 2. Basım, Beyrut, 1400/1980, s. 67-147).

Mahzûn Mescid-i Aksâ

Mescid-i Aksâ, Müslümanlar için sembol yerlerdendir. Burasını elinde tutan dünyanın sacayaklarından birisini elinde tutmuş olur. Burası yeryüzünde Allah için kurulan ikinci (Buhârî, Enbiyâ, 40; Müslim, Mesâcid, 1, 2) ve insanların ziyaret için yolculuk yapabilecekleri mescidlerden biridir: “(İbadet için) sadece şu üç mescide yolculuk yapılır: Mescid-i Harâm, Mescid-i Nebî ve Mescid-i Aksâ.” (Buhârî, Mescidü Mekke, 1, 6, Savm, 67, Sayd, 26; Müslim, Hac, 415, 511, 512). Ayrıca Allah Resûlü, Müslümanların Mescid-i Aksâ’yı ziyaret etmeleri için teşvik etmiştir. “Mescid-i Aksâ’ya gidin ve orada namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve orada namaz kılamazsanız kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.” (Ebû Dâvûd, Salât, 14).

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

İnsan İlişkilerinde Akıldan Ziyade Duygular Devrede Olmalıdır / Şenel İlhan’ın Sohbetinden

İnsanlarla ilişkilerimizde doğru bir ilişkiyi yakalamak istiyorsak aklımızdan ziyade duygularımız devrede olmalıdır. Zira akılla kurulan ilişkiler her zaman soğuk v...

Murad-ı İlahi’yi Anlama Sanatı Hikmet / Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz

Hikmet nedir? Allah-kul ilişkisi bağlamında konuyu değerlendirir misiniz? Hikmet, kelime olarak hüküm vermek, karar vermek anlamında kullanılan Arapça bir kavra...

Deizm;Tanrılaştırılan Akıl Ya Da Sorumsuz Din Anlayışı / Prof. Dr. Hamdi Gündoğar

Tabii Din Anlayışı Deizm Deizm akla dayalı Tanrı inancını ortaya koyan, vahyi ve peygamberliği reddeden felsefî bir akımdır. Deizm’de din ve ahlak vahye dayanan...