Ku’rân’da Hz. Peygamber’in(s.a.v.) Otoritesi / Prof. Dr. Ahmet Ünsal

Ku’rân’da Hz. Peygamber’in(s.a.v.) Otoritesi / Prof. Dr. Ahmet Ünsal

Tarih: 2017-12-01

Günümüzde Peygamber’e iman ve Peygamber algısını örseleyen yaklaşımlar var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hâlâ Resulullah’ın (s.a.v.) İslam dinindeki yerinin, otoritesinin tartışılıyor olması aslında çok üzücü. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik olmak üzere semavi üç din var. Yahudilik ve Hristiyanlık muharref dinler. Cenâb-ı Hakk Kur’ân’ı Kerim’de, mesela Bakara 75’te, Nisa 46’da, yine Maide 12 ve 13’te, Enam 91’de, elleriyle kitabı değiştirdiklerini ve özellikle kelimelerin konuldukları manalarını tahrif ettiklerini ifade etmektedir. Bu tahrif meselesinin, bu kelimelerin konulmuş olduğu manalarının dışında manaları vermenin bir tahrif olduğu, Allah tarafından açıkça ifade edilmiştir. Bunun altını çizmek istiyorum. Günümüzde de sıklıkla şunu yaşıyoruz: Okuduğumuz ayete, “Efendim, burada Allah’ın kastettiği bu değildir. Her ne kadar lafzen böyle görünüyorsa bile buna şöyle mana vermek gerekir…” gibi bir tarzın geliştirildiğini görüyoruz. İslam hukukçusu olarak hemen şunu ifade edeyim: Kelamda aslolan mana-i hakikidir. Birincisi bu.

İkincisi, eğer bu manayı vermek mümkün değilse o zaman başka manalar aranır. “Efendim, Allah öyle demiyor aslında…” gibi cümlelerin Allah’a bir nakıslık izafe etmek olduğunu da belirtmek isterim. Hiç kimse anlatmak istediğini Allah’tan daha güzel anlatamaz, Allah’tan daha güzel hiç kimse hitap edemez.

Yine İncil’in de muharref olduğu bir gerçek. Bakara suresi 79. ayette şöyle buyrulur: “Kitapları elleriyle yazıyorlar, sonra bunun da Allah katından geldiğini ifade ediyorlar.” Her iki din de muharref olduğu için, Allah İslam’ı göndermiştir.

Peki, bizim dinimizin durumu nedir? İslam nedir? Birkaç tane görüş var. İslam eşittir kitap. Kitap derken, Kur’ân’ı Kerim. İkincisi, İslam eşittir kitap, artı sünnet. Üçüncüsü, İslam eşittir kitap, sünnet, icma, akıl. Aslında bu konu da biraz buradan başlıyor. İslam, kitap ve sünnettir ifadesi; bunu Hazreti Peygamber (s.a.v.) birçok farklı rivayette dile getirmiş. Hz. Peygamber (s.a.v.) Veda Haccı’nda, “Size iki şey bırakıyorum ki onlara yapışırsanız asla sapmazsınız; Kitâbullah ve sünnet-i nebi.” buyuruyor. Bu hadisler Hazreti Peygamber’in dilinden, İslam’ın Kur’ân artı sünnet olduğunu söylüyor. Peki, böyle midir? Elbette ki, sünneti inkâr edene hadis okumanın bir anlamı yok. Ayetlerden bahsedeceğim, fakat ayetlere geçmeden evvel, ayet kelimesinin anlamını sorgulamak istiyorum.

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

İnsan İlişkilerinde Akıldan Ziyade Duygular Devrede Olmalıdır / Şenel İlhan’ın Sohbetinden

İnsanlarla ilişkilerimizde doğru bir ilişkiyi yakalamak istiyorsak aklımızdan ziyade duygularımız devrede olmalıdır. Zira akılla kurulan ilişkiler her zaman soğuk v...

Murad-ı İlahi’yi Anlama Sanatı Hikmet / Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz

Hikmet nedir? Allah-kul ilişkisi bağlamında konuyu değerlendirir misiniz? Hikmet, kelime olarak hüküm vermek, karar vermek anlamında kullanılan Arapça bir kavra...

Deizm;Tanrılaştırılan Akıl Ya Da Sorumsuz Din Anlayışı / Prof. Dr. Hamdi Gündoğar

Tabii Din Anlayışı Deizm Deizm akla dayalı Tanrı inancını ortaya koyan, vahyi ve peygamberliği reddeden felsefî bir akımdır. Deizm’de din ve ahlak vahye dayanan...