Kur’ân Ayı Ramazan / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak

Kur’ân Ayı Ramazan / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karabacak

Tarih: 2017-06-01

Ramazan ayı Kur’ân ayıdır. Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’in nazil olduğu bir aydır. “(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’ân’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır...” (Bakara, 2/185) Yine kitabımız Kur’ân’nın Ramazan ayında hangi gecede indiği de belirtilmiştir: “Biz onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.” (Kadr, 97/1-5) Aynı zamanda diğer kutsal kitaplar da Ramazan ayında inmiştir. “İbrahim’in (a.s.) sahifeleri Ramazan ayının ilk gecesinde indirildi. Tevrat Ramazan ayının altısında indirildi. İncil Ramazan ayının on üçünde indirildi. Kur’ân da Ramazan ayının yirmi dördünde indirildi.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 107) Bir başka rivayette “Zebur, Ramazan ayının on ikisinde indirildi.” ilavesi vardır. (Kurtubî, el-Câmî li ahkâmi’l-Kur’ân, XVI, 126) Buna göre İbrahim’in (a.s.) sahifeleri, İncil, Tevrat, Zebur ve Kur’ân-ı Kerîm Ramazan ayında inmiştir. Dolayısıyla Ramazan ayı kutsal kitapların ayıdır da denebilir.

Ramazan ayı aynı zamanda Resulullah’ın (s.a.v.) Cebrail’e (a.s.) Kur’ân’ı arz ettiği aydır. “Resulullah (sav.) her yıl Ramazan ayında Cibril’e (a.s.) Kur’ân’ı arz ederdi. Vefat ettiği yıl iki defa arz etti.” (Buhari, Menâkıb, 25; Müslim, Fedâil, 50; Fedâilu’s-Sahâbe, 98,99; İbn Mâce, Cenâiz, 64)

Kur’ân Hatadan Korunmuştur

Kur’ân-ı Kerîm hem lafzı hem de manası itibariyle mucize bir kitaptır. Hz. Peygamber’in diğer mucizeleri kendi zamanı ile kayıtlı iken, Kur’ân mucizesi asırlara meydan okuyan bir mucizedir. Bu anlamda insanların benzerini getirmekten aciz kaldıkları bir kitaptır. “De ki: Andolsun, bu Kur’ân’ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler.” (İsrâ, 17/88)

Kur’ân-ı Kerîm hatadan korunmuş ve Rabbimiz’in güvencesi altındadır. “Kur’ân’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.” (Hicr, 15/9) “Kendilerine Kitap geldiğinde onu inkâr edenler (şüphesiz bunun sonucuna katlanacaklardır). Hâlbuki o, eşsiz bir kitaptır. Ona önünden de ardından da bâtıl gelemez. O, hikmet sahibi, çok övülen Allah’tan indirilmiştir.” (Fussilet, 41/41-42)

Devamını dergimizden okuyabilirsiniz.

Abone olmak için lütfen tıklayın


Son Eklenen Yazılar

Sevmek İslam’ın Önemli Bir İbadetidir / Seyyid Şenel İLHAN’IN Sohbetinden

Sevgi, gönlümüzün çok önemli bir ameli… Kalplerimiz bu duygunun hakkını vermeli… Özellikle bugünlerde buna çok ihtiyacımız var. Müslümanların ve hatta tüm İslam âle...

İrade Yönetimi / Klinik Psikolog Mehmet Dinç

İnsana dair en büyük problemlerden biri... Bilmenin getirdiği farkındalığı davranışa dönüştürme hususunda neler söylemek istersiniz? Çok şeyi biliyoruz, çok şey...

Kardeşlik Azığı / Dr. Adem Ergül

Bütün âlemlerin Rabbi olma sıfatıyla, tüm varlığı kademe kademe terbiye ederek kemâl noktasına eriştiren yüce Rabbimiz, bu süreci yönetirken varlıklar arasında biri...