Peygamber Efendimiz'in Duâları / Feyz Araştırma Grubu

Tarih: 2009-10-12

Ebû Hüreyre (r.a.)'den rivâyete göre Resûl-i Ekrem (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: "Her kim günde yüz kere: ‘Lâ ilâhe illallâhuvahdehû lâ şerîke leh, lehu'l-mülkü velehü'l-hamdü ve hüve alâ küllişey'in kadîr' derse o kimse için on köle azâd etmiş sevabı verilir, yüz hasene yazılır, yüz günâhı silinir, o gün akşam oluncaya kadar bu ona şeytana karşı siper olur. Hiç bir kimse ecir bakımından onu geçemez, ancak bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesnâ." (1)

Mugîre b. Şu'be'den rivayet olunduğuna göre Resûl-i Ekrem(Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in dualarından birisi de şu idi: "Başka bir ilâh yok, ancak Allah var. O'nun şerîki yoktur. Mülk O'nundur, hamd da O'nundur. O herşeye kâdirdir. Allah'ım, Senin verdiğine engel olacak da yoktur, vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahibi olanlara servetleri Sana karşı bir menfaat veremez. Yani servetine güvenerek Sana âsî olanları o servetleri kurtaramaz." (2)

Abdullah b. Abbas (r. anhümâ)'dan rivâyete göre Resûl-i Ekrem(Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'e bazı kimseler gelip; "İnsanlar; yâni Ebû Süfyân ve arkadaşları,sizinle muharebe etmek için adam ve silâh toplamışlar, hazırlık yapmışlar.Onlara mukabele edecek derecede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız."diye korkutmak istediklerinde, bu söz mü'minlerin yakîn îmânlarını ve cesaretlerini artırmış, Nebiyy-i Ekrem (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz de: "Allah bize kâfidir, o ne güzel vekîldir!" buyurmuştur. Mü'minler de böyle söylemişlerdir. (3)

Enes b. Mâlik (r.a.)'den rivâyete göre Resûl-i Ekrem(Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz'in çok kere duâsı: "Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azâbından koru,"idi. (4)

Ebû Musâ el-Eş'ârî (r.a.)'den rivâyete göre Resûl-i Ekrem(Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle duâ ederlerdi: "Yâ Rabb, benim hatâlarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!" (5)

Abdullah b. Abbas (r. anhümâ)'dan rivâyete göre Peygamber Efendimiz'in duâlarından birisi şu duâ idi: "Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır,kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle. (Bir başka rivayette) Benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır." (6)

Kaynakça:
(1)Buhârî, Ezân, 155; Tecrîd-i Sarîh Terc. 2/910-915.
(2)Buhârî, Ezân, 155, Deavât, 18; Müslim, Salât,193; Tirmizî, Salât, 108;Muvattâ', Kader, 8; İbn Hanbel, Müsned,3/87.
(3)Buhârî.
(4)Bakara Sûresi, 201.
(5)Buhârî,Deavât, 60; Müslim, 70.
(6)Buhârî, Deavât, 9; Müslim, Müsâfirîn, 181.

Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (Kaddesellâhü Sirrahül Azîz)

YORUM YAZ
Son Eklenen Yazılar

Allah’a Dost Olmak Davasında Sebat Etmek / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Tevekkülün Neticesi Teslimiyettir Tevekkül etmek tüm işlerinde Allah’ı vekil kılmak ona teslim olmaktır. Allah’a (C.C.) teslimsen tevekkülün de var demektir. Al...

Din ve Dindarlığın Benlik Saygısına Etkisi / Doç. Dr. Nurten Kımter

Benlik saygısını etkileyen unsurlar nelerdir? Benlik kavramı birtakım yaşantılar sonucunda oluşur. Benliğimiz doğduğumuz andan itibaren, başımızdan geçen sayısı...

Muhabbetin Kıblesi / Doç. Dr. Adem Ergül

Rabbani terbiyenin en önemli şuur dinamiklerinden biri hiç şüphesiz muhabbet sermayesinin doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Kişinin gönlü nereye akarsa oradan gıda...