Güncel Konularda Çeşitli Fetvalar-III

Tarih: 2008-09-11

Mezi veya vedinin gelmesi guslü gerektirmez mi?

Şehvetle bakmak veya hayâl etmek suretiyle, tenasül âleti uyandıktan ve sakinleştikten sonra mezi veya vedi görülse gusül lâzım gelmez. (Hülâsatü'l-Ecvibe C. 2, s. 164) Gusül, ancak meninin şehvetle dışarı çıkması neticesinde gerekir. Mezi veya Vediy'le sadece abdest almak icap eder. (Fetvalar, Mehmed Emre, C. 2, s. 24)

Dad harfini zı olarak okumak namazı bozar mı?

İbni Nüceym Fetvalarından; "Namaz kılan kimse, VELEDDAALLIIN kelimesinde veya başka yerde "Dad" harfini, kudreti olduğu halde "Zı" olarak okusa, namazın fasit olması racih görülen hükümdür." (Hülâsatü'l-Ecvibe, C. t / 8) (Fetvalar, Mehmed emre, C. 2, s. 42)

Kişinin bir şeyh edinmeksizin zikir ve fikirde bulunması, evrâd-ı şerife okuması caiz değil midir?

Caiz ise de hiç mesafe almış olamaz ve (manevi yolda) yükselme kayd edemez. (Fetâvâ-i Ömeriye, s. 9) Bu fetva ile ilgili nakil: Evet, o kimse zikrin ve virdin âdabını bilirse mümkün (ve câiz) dir. Fakat ruhani mesafeleri kat edemez. Bunun izahı, dolaba koşulmuş canlının benzeridir. O canlı yürümesi ile mesafeleri kat ediyorum sanmış olsa da gözleri bağlı olduğu için hakikati göremez. O, dolabın etrafında dolanıp durmaktadır. (Ruhul Beyan)

32 Farzı bilmeyen damat ve gelinin dini nikâhını yapan bir imam vebal altında kalır mı?

Hayır! Kelime-i şehadet getiren kimsenin nikâh akdini yapmalıdır. Bir kimsenin Müslüman sayılması için kelime-i şehadet getirmesi kâfidir.


Son Eklenen Yazılar

Manevi Tasarruf Haktır / Şenel İlhan Beyefendi’nin Sohbetinden

Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebi âlimleri, Allah’ın (C.C.) veli kullarında görülen kerametlerin hak olduğuna inandıkları gibi, onların ruhlarının başka varlıklara t...

İnsanın Yetkinleşebilmesinin Şartı Toplum İçinde Yaşamasıdır / Doç. Dr. Osman Mutluel

Yetkinlik kavramından bahseder misiniz? “Yetkinlik” veya eskilerin ifadesiyle “Kemâl”, nitelik bakımından daha üstün bir durumun olmaması, bir şeyin her açıdan ...

Koronavirüsün Sosyolojik Etkileri / Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınının, üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerin...